ТекIоныгъэр зыIэкIэмыгъэкI

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 30:36 (18:10).
Iоныгъом и 1-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин.
«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 1, Кучеренко, Казиханова – 4, Дмитриева – 3, Дьяченко – 7, Кобл – 6, Серадская, Краснокутская – 1, Морозова, Куцевалова, Кириллова – 1, Дворцевая – 4, Загайко – 3.

2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъур суперлигэм бзылъфыгъэ командэхэу хэтхэм аублагъ. «Адыифым» иапэрэ зэIукIэгъу текIоныгъэр къыщыдихын зэримылъэкIыгъэр гухэкIэу щыт. ЕшIэгъур зырагъажьэм Ксения Дьячен­кэмрэ Кобл Зурыетрэ «Ставропольем» икъэлапчъэ Iэгуаор заулэрэ дадзагъ. Пчъагъэр зэрэ­лъыкIуатэщтыгъэр: 0:2, 2:3, 4:5, 7:10, 7:12.

«Адыифым» икъэлэпчъэIутхэм тренер шъхьаIэу А. Реввэ ахэдэн фаеу мэхъу. С. Кожубековар регъэкIы ешIапIэм, Л. Баскаковар къэлапчъэм Iуегъэуцо. Людмилэ метри 7 тазыр дзыныр зыгъэцэкIэгъэ Г. Никифоровам пэуцуи, Iэгуаор зэкIидзэжьыгъ. Кобл Зурыет ухъумакIомэ апхырыкIызэ, гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дедзэ – 10:12. Анастасия Загайко IапшъэкIэ лъхъанчэу Iэгуаор едзы, «Ставропольем» икъэлапчъэ дегъафэ. А. Загайко ешIэкIэ хэхыгъэу иIэр ыгъэфедэзэ къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзэрэр шIукIэ фэтэлъэгъу.

Нахь псынкIэу «Адыифыр» зэрешIэрэм дакIоу къэлапчъэм даохэрэ ешIакIохэм пчъагъэм хагъэхъуагъ. «Ставропольем» «ипытапIэхэр» хэпшIыкIэу нахь махэ хъугъэх. Такъикъ 16-м ыуж пчъагъэр зэрэлъыкIуатэрэр: 11:13, 12:14, 13:16, 15:17. Маргарита Дмитриевар гупчэм ащыпхырыкIи лъэшэу ыдзыгъэ Iэгуаор «Ставропольем» икъэлэпчъэ кIоцI щычэрэгъугъ – 16:17. Алиса Дворцеваям иIэпэIэсэныгъэ къегъэлъагъо, хъагъэм Iэгуа­о­р редзэ – 17:18. «Ставропольем» икъэлэпчъэIутэу Дарья Ламзинар цыхьэшIэгъоу ешIэ, Iэгуаор псын­кIэу ыпэкIэ ыдзызэ, зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэ.

ЕшIэгъум изэпыугъо дунаим щыцIэрыIо кIэлэцIыкIу лъэпкъ ансамблэу «Мыекъуапэ инэфы­лъэхэм» адыгэ къэшъо дахэхэр къышIыгъэх, «Адыифым» иешIа­кIохэри, залым чIэсхэри ыгъэгушIуагъэх.

ЗэIукIэгъум иятIонэрэ едзыгъо нахь гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Пчъа­гъэр зэрэлъыкIуатэрэм тигъэгугъэщтыгъ. З. Коблым ыпэкIэ ытыгъэ Iэгуаом Д. Казихановар лъычъи, тефэзэ хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 19:19. Ащ ыуж: 19:21, 22:21. К. Дьяченкэм ухъумакIохэм затыриIэтыкIи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 23:22. Алиса Дворцеваям пчъагъэм хегъахъо – 24:23.

Тазыр метри 7 дзыгъохэр Ю. Куцеваловам, А. Дворцеваям, Т. Кирилловам зэрызэ агъэцакIэ, ау зыми къэлапчъэм Iэгуаор дидзэн ылъэкIырэп. Д. Ламзинар цыхьэшIэгъоу ешIэ. «Ставропольем» иешIакIоу Г. Никифоровам тазыр метрибл дзы­гъуи 5-м щыщэу 4-р тикъэлапчъэ къыдидзагъ. ЗэкIэмкIи Е. Фа­нинам 7, Т. Ни­кифо­ровам 8, В. Голец 6 тикъэлапчъэ Iэгуа­ор къыдадзагъ.

ЗэIукIэгъум икIэух хьакIэ­хэр нахь щылъэшыгъэх: 26:28, 27:31, 29:33, 30:34, 30:36. «Адыифым» текIоныгъэр зы­IэкIигъэкIыгъ. ЕшIапIэм ыбгъухэр икъоу ыгъэфедагъэхэп.

Пресс-зэIукIэр

— Гъогогъуи 5-м нахьыбэ­рэ тиешIакIохэм къэлэпчъэпкъым Iэгуаор тырагъэфагъ, метри 7 тазыр дзыгъохэр дэеу агъэ­цэкIагъэх. Арэу щыт­ми, «Адыифым» хэкIыпIэхэр къыгъотынхэ, нахь дэгъоу ешIэн ылъэ­кIыщт. НыбжьыкIэу тштагъэхэм зыкъызэIуахыным фэшI уахътэ ящыкIагъ. Казихановам щысэшIу къыгъэлъэгъуагъэу сэлъытэ, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ.

— «Адыифым» иешIакIэ хигъэ­хъуагъ. Кобл Зурыет, Ксения Дьяченкэм, Алиса Дворцеваям кIуапIэ ятымытэу, тапэуцузэ тэ нахь шъуамбгъоу тешIэу зытэублэм, текIоныгъэр къыдэтхыным тыфэбэнэнэу амалхэр дгъоты­гъэх. Мыгъэ ауж къинэхэрэм тахэтыщтэп, — къытиIуагъ «Ставропольем» итренер шъхьаIэу Виталий Волынченкэм.

ЕшIэкIо анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэ Дарья Ламзинамрэ Диана Казихановамрэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Эльвира Ищенкэр афэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

«Адыифыр» непэ «Астраханочкэм» тикъалэ щыIукIэщт.

Сурэтхэм арытхэр: «Адыифыр» «Ставропольем» дешIэ; Д. Казихановамрэ Э. Ищен­кэмрэ.