«Адыифым» неущ регъажьэ

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щешIэхэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс зэнэкъокъур Iоныгъо мазэм и 1-м аублэ.

Мыекъопэ клубэу «Адыифыр» илъэс ешIэгъум фэхьазырэу пэгъокIы. Клубым ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ къызэриIуагъэу, зэхэщэн Iофыгъохэр дэгъоу агъэцэкIагъэх. ЕшIакIохэм ащыгъыщт майкэхэр дахэх, Адыгэ Республикэм ибыракъ исурэт атешIыхьагъ.

— Гандболым зэхъокIыны­гъэхэр фэхъух, командэ пэпчъ ежь иешIакIэ къызэригъотыщтым лъэхъу, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ «Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. —Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтэу Юлия Баевар «Адыифым» хэкIыжьыгъ, «Астраханочкэм» аштагъ. Адыгеим щапIугъэ ныбжьыкIэхэр тикомандэ къедгъэблэгъагъэх. Ауж къинэхэрэм тахэмыфэным тыфэбэнэщт.

Зурыетрэ Ксениерэ

Нахь тызыгъэгугъэхэрэм Кобл Зурыетрэ Ксения Дьяченкэмрэ ащыщых. К. Дьяченкэм ятэу Сергей Мыекъопэ «Зэкъошны­гъэм» футбол щешIэщтыгъ. Спорт унагъом щапIугъэ пшъашъэр гандболым фэщагъ.

2018-рэ илъэсым Урысыем пляжнэ гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Ксение дунаим изэнэкъокъоу Казань щыкIуагъэм щешIагъ. 2019-рэ илъэсым Европэм изэнэкъокъу Польшэм щызэхащагъ. Ксения Дьяченкэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ икапитанэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

— Пляжнэ гандболыр сшIо­гъэшIэгъон. ПсынкIэу узэрэгупшысэрэм дакIоу хэкIыпIэу къэбгъотыщтыр къыхэхыгъошIоп, — къеIуатэ К. Дьяченкэм. — «Адыифым» сигуапэу сыщешIэ, пшъэшъэгъухэр щысиIэх.

Ксения Дьяченкэр Европэм изэнэкъокъу зыхэлажьэм, къэлапчъэм Iэгуаор зэкIэми анахьыбэрэ дидзагъ. «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыфаусыгъ, шIухьафтын къыфашIыгъ.

Кобл Зурыети спорт унагъом щапIугъ, ышнахьыжъ футбол ешIэ. Шапсыгъэ къуаджэм щыщ пшъа­шъэр суперлигэм щешIэзэ опыт иIэ хъугъэ. «Ставропольем» апэрэ илъэсхэм хэтыгъ.

Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзэхэрэ Ксения Дьяченкэмрэ Кобл Зурыетрэ «Адыифым» дэгъоу щешIэнхэ ямурад.

Зэшыпхъухэр

Куцеваловэ зэшыпхъухэу Юлиерэ Ангелинэрэ «Адыифым» мыгъэ щызэдешIэщтых. Юлие блэкIыгъэ илъэс зэнэкъокъум Израиль щыIэу хэгъэгум изэнэ­къокъу хэлэжьагъ, командэу зыхэтыгъэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Ангелинэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэт, дунэе зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дэзыдзэн фаехэм зэшыпхъухэр ахэтэлъытэх.

— Iоныгъом и 1-м суперлигэм щыкIорэ зэнэкъокъум сыхэлэ­жьэщт, «Ставропольем» «Адыифыр» дешIэщт. ТекIоныгъэр къыдэтхы, спортым пыщагъэхэр дгъэгушIохэ тшIоигъу, — къыти­Iуагъ Ангелина Куцеваловам.

«Адыифым» нахьыпэкIэ спортышхом гъэхъагъэу щишIыгъэр тщыгъупшэрэп. Мыекъуапэ щапIугъэ пшъашъэхэм Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим изэнэкъо­къухэм дышъэр къащахьыгъ. Непи тикомандэ сэнаущыгъэ зыхэлъ пшъашъэхэр хэтых, спортышхом цIэрыIо щыхъунхэ алъэкIыщтэу тэгугъэ.

Виктория Калининам, Анна Кареевам, Инна Суслинам, Анна Игнатченкэм, Яна Усковам, нэмыкIхэм афэдэ спортсменкэхэр «Адыифым» джыри щагъэсэнхэу фэтэIо.
Сурэтхэм арытхэр: Кобл Зурыетрэ Ксения Дьяченкэмрэ; Юлия ыкIи Ангелина Куцеваловахэр.