Анахь лъэшхэм ащыщых

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъоу «Кубок двух морей» зыфиIорэр къалэу Керчь щыкIуагъ.

2003 – 2005-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэхэ кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэ ныбжьыкIэхэр 600 фэдиз хъухэу зэнэкъокъугъэх. Адыгэ Респуб­ликэм щагъэсагъэхэм медаль 15 къафагъэшъошагъ.

Кобл Рэмэзан, кг 46-рэ, Куш­пIэ Къэплъан, кг 55-рэ, Хьакъуй Амир, кг 66-рэ, Екатерина Соловьевам, кг 70-м ехъу, якупхэм апэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх.

Шыумэфэ Ислъам, кг 35-рэ, Мэлгощ Адам, кг 42-рэ, Батмэн Амир, кг 50, Бэгъ Тимур, кг 60, ятIонэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

ЛIыхъурэе Адам, Гъомлэшк Анзор, Шъхьэфыжь Алый, Нащ Расул, ДыдыкI Айтэч, ТIэшъу СултIан, Къэлэкъутэкъо Азэмат ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Тренерхэу ГуIэтыжь Хъалидэ, Гъом­лэшк Алый, Джарымэкъо Нурбый, Мэрэтыкъо Сахьидэ, Джарымэкъо Рустам, Мырзэ Ахьмэд, Нэгъой Ибрахьимэ, Нэныжъ Байзэт ныб­жьыкIэхэр самбэм фапIух.

Адыгэ Респуб­ликэм испорт еджа­пIэу самбэм зыщыфагъасэхэрэм ипащэу, спортымкIэ ду­нэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ къызэрэтиIуагъэу, зэнэкъо­къум анахь дэгъоу щыбэнагъэхэм Адыгеим иныбжьыкIэхэр ащыщых.

— Керчь тыщыIэу Урысыем ишъолъырхэм ятренерхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ ригъэжьэгъэ Iофыр зэрэлъыдгъэкIуатэрэр, тиспорт псэуалъэхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэхэ зэрэхъухэрэр нэбгырабэмэ къафэтIотагъ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ тренерэу ГуIэтыжь Хъалидэ. — Керчь апэрэ чIыпIитIур къыщыдэзыхыгъэхэр Уры­сыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъо­къоу бжыхьэм зэхащэщтым хэлэжьэщтых.

Республикэм ибэнакIохэр Къы­рым кIонхэм фэшI IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм, ны-тыхэм титренерхэр афэразэх.

Сурэтым итхэр: Адыгеим икомандэ хэтхэу Керчь щыIагъэхэр.