ЛъэкIэу яIэр зэфэшъхьаф

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр щызэфахьысыжьыгъэх.

ЕшIэгъухэр
«Тамбов» — «Динамо» — 0:2, «Уфа» — «Зенит» — 1:0, «Краснодар» — «Локомотив» — 1:1, ЦСКА – «Ахмат» — 3:0, «Ростов» — «Рубин» — 2:1, «Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2, «Арсенал» — «Оренбург» — 2:1, «Урал» — «Шъачэ» — 3:1.
Ауж къинэщтыгъэхэм ащыщэу «Уфар» 1:0-у «Зенит» зэрэте­кIуагъэм къыхэдгъэщырэр ап­шъэрэ купым икомандэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ лъэшэу зэрэзэ­пэмычыжьэхэрэр ары. «Красно- дар» «Локомотивым» текIон ымылъэкIыгъэми, ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. Гъунэгъу краим икомандэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбанэ. М. Сулеймановым «Локомотивым» икъэлапчъэ Iэгуаор дахэу шъхьэкIэ дидзагъ, ешIэкIо анахь дэгъоу зэIукIэгъум къыщыхахыгъ.

«Спартак» ешIэкIо дэгъухэмкIэ зигъэпытагъ, тренер цIэрыIоу Олег Кононовыр ипащэу медальхэр къыдихынхэ имурад. Шъачэ икомандэ опыт зиIэ ешIакIохэр аштагъэх, ау гъэхъагъэ ышIыным фэхьазырыгоп.

ЧIыпIэхэр

1. «Краснодар» — 14
2. «Спартак» — 14
3. «Ростов» — 14
4. «Локомотив» — 14
5. «Зенит» — 14
6. ЦСКА – 13
7. «Арсенал» — 13
8. «Урал» — 10
9. «Рубин» — 10
10. «Уфа» — 10
11. «Динамо» — 8
12. «Ахмат» — 7
13. «Крылья Советов» — 6
14. «Тамбов» — 4
15. «Шъачэ» — 3
16. «Оренбург» — 2.

Я 8-рэ зэIукIэгъухэр

30.08
«Крылья Советов» — «Динамо»
31.08
«Уфа» — «Оренбург»
«Рубин» — «Шъачэ»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Тамбов»
1.09
«Урал» — «Краснодар»
«Арсенал» — ЦСКА
«Спартак» — «Зенит».

Очко 14 зиIэ команди 5 зэнэ­къокъум хэлажьэ. Зичэзыу зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон къэзышIыщтхэр апэ итхэр зэрэзэIукIэхэрэр ары. Очко пчъагъэу яIэр зэфэдэми, лъэкIэу яIэр зэфэшъхьаф.