Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Астрахань хэкум игубернатор ишIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум гандбол бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх.

Краснодар икомандэу «Кубань» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. «Астраханочка» Астрахань ятIо­нэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъум Мые­къопэ гандбол клубэу «Адыифыр» «Ставропольем» Ставрополь щенэкъокъугъ.

— Апэрэ едзыгъом ешIэкIэ дэгъу къыщыдгъэлъэгъуагъ, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ. — ТекIоныгъэр къыдэтхыным тыпэблагъэу тлъытэщтыгъ, ау ятIонэрэ едзыгъом тиамал- хэр икъоу щыдгъэфедагъэхэп.

«Ставропольем» ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, «Адыифыр» яплIэнэрэ хъугъэ. Волгоград икомандэу «Динамэм», «Астраханочка-2-м» Адыгеим икомандэ атекIуагъ. «Адыифыр» «Динамэм» зыдешIэм, Ангелина Куцеваловам гъогогъуи 8 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ. «Астраханочкэм», «Ставропольем» Алиса Дворцеваяр дэгъоу адешIагъ.

АнахьыкIэхэм ащыщхэу Алина Морозовар, Мария Кучеренкэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх. Кобл Зурыет нахьыпэкIэ «Ставропольем» щешIэщтыгъ, мыгъэ ар «Адыифым» къырагъэблэгъагъ. Астрахань щыкIогъэ зэнэкъокъум «Адыифыр» зыхэлажьэм, зэхэщакIохэм ешIэкIо анахь дэгъоу тикомандэ къыхахыгъэр Кобл Зурыет ары.

Iоныгъо мазэм и 1-м Урысыем изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур ауб­лэщт. «Адыифыр» «Ставрополь­ем» Мыекъуапэ щыIукIэщт. ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 3-м аублэщт.

Сурэтым итыр: Кобл Зурыет ешIэгъум хэлажьэ.