ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

ЛIэшIэгъу ныбжьым ТIопсэ районым фиузэнкIыгъ. Районыр зызэхащагъэр илъэс 99-рэ зэрэхъурэр мыщ щыпсэухэрэм игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ.

МэфэкIым ехъулIэу ащ ипсэупIэхэм ащыкIуагъэх зэIукIэгъухэр, къэгъэлъэ­гъонхэр, концертхэр, спорт зэнэкъокъухэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр.

МэфэкIым ипэгъокIэу районым щып­сэурэ цIыфхэу анахь чанэу общественнэ ыкIи профессиональнэ IофшIэным зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэхэр, гъэхъэ­гъэшIухэр зышIыгъэхэр ТIуапсэ ща­гъэшIуагъэх. Хъупхъэхэм анахь хъуп­хъэжьхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьаф­тынхэмрэ афагъэшъошагъэх.

Ахэм ащыщых хыIушъо Шапсыгъэ къыщыхъугъэхэу, щапIугъэхэу, муници­пальнэ учреждениеу «Черноморские курорты» зыфаIорэм ипащэу Къоджэшъэо Хьамзэтрэ Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Нэпсэу Юрэрэ. Муници­палитетым идепутатхэм я Совет иунашъокIэ ахэм «ТIопсэ районым ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр афа­гъэшъошагъ.


— Тирайон ианахь баиныгъэ шъхьаIэр цIыфхэр ары, — Iофтхьабзэм къыра­гъэблэгъагъэхэм къафэгушIозэ къыIуагъ районым ипащэу Анатолий Русиным. – КIэлэегъаджэхэр, врачхэр, нефтяникхэр, портым иIофышIэхэр, сурэтышIхэр, спортсменхэр – ти Хэгъэгу хэхъоныгъэ езыгъэшIыгъэхэр, непи езыгъэшIыхэрэр. Мы Iофтхьабзэм къедгъэблэгъагъэу хэлажьэхэрэр тирайон зэрыгушхорэ цIыфхэр ары. Лъэшэу тышъуфэраз щыIэныгъэм чанэу шъузэрэхэлажьэрэмкIэ, гугъуемылIыныгъэ къызэрэшъухэмы­фэрэмкIэ! Тэ гухэлъыбэ тиI, ахэр тызэгъусэу щыIэныгъэм щыпхырытщыхэ зыхъукIэ, зэдытиунэ тирайон нахь бай, нахь тегъэпсыхьагъэ хъущт.

МэфэкI Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъ ТIуапсэ щыщ зэлъашIэрэ дзюдоистэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Европэм, дунаим ячемпионэу, ныб­жьыкIэхэм я Олимпиадэу 2014-рэ илъэсым Китаим щыIагъэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ Михаил Игольниковыр. Ащ мы мафэм ратыгъ псэупIэ зэригъэ­гъотыным фэшI сертификат. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джан­болэт ыгъэсэрэ кIалэм ылъапсэ адыгэхэм къахэкIы – ащ янэу Фатимэ шапсыгъэ лIакъоу Алалэхэу (Аллало) ТIопсэ рай­оным ыкIи къалэу Шъачэ ащыпсэухэрэм ащыщ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI мафэм ТIуапсэ щыкIуагъэх лъэпкъ культурэхэм яфестивальрэ псэупIэхэм яермэлыкърэ. Къэлэ пчэгум къыщызэIуахыгъагъэх урыс, адыгэ ыкIи ермэл «щагухэу» хьакIэхэр зэрагъэблагъэщтыгъэхэр. Мыщ къыщагъэлъэгъуагъэх IэпэIасэхэм яIэ­шIагъэхэр, пасэм унагъом щагъэфе­дэщтыгъэ пкъыгъохэр, лъэпкъ шъуашэхэр, шхынхэр, къэшъокIо ыкIи орэдыIо коллективхэм яконцерт, лъэпкъ мэ­къамэхэр щагъэжъынчыгъэх.