ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщт

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум зэрэфэ­хьазырым зыщыдгъэгъозэнэу тренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Чъэпыогъум и 12-м илъэс ешIэгъур едгъэжьэщт. ЗэIукIэ­гъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр Урысыем баскетболымкIэ и Федерацие егъэунэфых, — къеIуатэ Андрей Синельниковым.

— Купэу шъузыщешIэщтым тыщыбгъэгъуазэ тшIоигъу.

— Суперлигэм ия 2-рэ куп тыщешIэщт. Командэ 14 зэнэ­къокъущт, купхэр командэ блырыбл мэхъух. Купхэм апэрэ чIы­пIищхэр къащыдэзыххэрэр команди 6 хъухэу медальхэм афэбэнэщтых. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр къекIокIыгъуи 4 зэ­рэхъухэрэр къыхэсэгъэщы.

— Адыгеим икомандэ сыда зыфэбэнэщтыр?

— ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэу къекIокIыгъуи 4-м щытиIэщтхэм апэрэ чIыпIищыр зыхьыщтхэм ащыщ тыхъунэу пшъэрылъ зы­фэт­шIыжьыгъ. ЯтIонэрэ купым къыхэкIыщтхэр зэдешIэщтых, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.

— Куп пэпчъ хэт командэхэр тэгъэтхыхэба.

1. «Тамбов» Тамбов
2. «Челябинские ястребы»
3. «Зенит-2» С.-Петербург
4. «Локомотив-Кубань-2» Кр
5. «АлтайБаскет» Барнаул
6. «Иркут» Иркутск
7. «Русичи» Курск.
ЯтIонэрэ купыр
1. «Динамо» Мыекъуапэ
2. «Динамо» Магнитогорск
3. «Динамо» Ставрополь
4. «Арсенал» Тула
5. «Нефтехимик» Тобольск
6. «Эльбрус» Щэрджэскъал
7. РГЭУ — Ростов-на-Дону

ЕшIакIохэр

— Тикомандэ зэхъокIыны­гъэхэр фэхъугъэха?

— Зы ешIакIуи хэкIыжьыгъэп. Илъэс 16 зытешIэм ыуж спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Илья Александровым Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ. Иван Фещенкэр, илъэси 2-кIэ узэ­кIэIэбэжьмэ, тикомандэ хэ­тыгъ, ащи тикъалэ къыгъэзэжьыгъ. Краснодар краим икомандэхэм ащыщ Даниил Чаленкэр къы­хэтщыгъ.

— Зэнэкъокъум, ныбжьыкIэхэм яIофыгъохэм татегъэгущыIэба.

— Нахь ныбжьыкIаIохэу нэ­бгыри 3 командэм щедгъэшIэн фае. Такъикъи 5 ныбжьыкIэхэр зетымыгъашIэкIэ Федерацием та­зырышхо къыттырилъхьащт. Сусловыр, Степаненкэр, Анищен­кэр анахьыкIэх — ахэр едгъэ­шIэщтых.

— Гъэзетеджэхэр къыкIэлъэ­Iух тикомандэ иешIакIохэм ацIэхэр, ямайкэхэм номерэу атедзэгъэщтыр къыхэтыутынэу.

— Сигуапэу ацIэхэр къесIощтых.

1. Хьакъунэ Руслъан
00. Фещенко Иван
6. Александров Илья
4. Суслов Давид
8. Степаненко Сильвестр
7. Анищенко Артем
9. Гапошин Артем
10. Абызов Максим
11. Чаленко Даниил
17. Майборода Кирилл
14. Милютин Александр
21. Еремин Николай
22. Кочнев Юрий.

— ТизэдэгущыIэгъу икIэух сыда джыри къытапIо пшIоигъор?

— «Динамэм» иешIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щы­кIощтых. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэр, зызыгъэпсэфы зы­шIоигъохэр, къытфэгумэкIыхэрэр тиешIэгъухэм яплъынхэу къетэгъэблагъэх. Зэнэкъокъум бас­кетбол дахэ къыщыдгъэлъагъо тшIоигъу.

— Шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.