Гощыгъэ мэхъух

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэу 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум хэла­жьэхэрэм я 6-рэ ешIэгъухэр шышъхьэIум и 16 — 19-м яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр

«Оренбург» — «Шъачэ» — 1:1, «Урал» — «Крылья Советов» — 1:3, «Тамбов» — «Краснодар» — 0:2, «Зенит» — «Ахмат» — 0:0, «Рубин» — «Арсенал» — 1:0, «Уфа» — «Ростов» — 2:0, «Динамо» — «Локомотив» — 1:2, «Спартак» — ЦСКА — 2:1.

ЧIэнагъэ зымышIыгъэ командэ апшъэрэ купым хэтэп. Арэу щытми, апэ итхэмрэ ауж къи­нэхэрэмрэ гощыгъэхэ мэхъух. Апэ ишъыгъэхэр команди 8 — 9 зэрэхъухэрэр, ахэр нахьышIум щэгугъых. Ауж къинэхэрэр апшъэ­рэ купым къыхэзыщтых. «Шъачэм» ешIэкIо дэгъухэр ыштагъэх, ау къэлапчъэм Iэгуаор зэ ныIэп зэрэдидзагъэр.

«Спартак» ЦСКА-м зыдешIэм тилъэпкъэгъоу Р. Мырзэр зэIу­кIэгъум хэлэжьагъ, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнымкIэ чIыпIэшIу итыгъ. Тренер шъхьаIэу О. Коно­новыр Р. Мырзэм къыщытхъугъ, иIэпэIэсэныгъэ зэрэхигъахъорэр хигъэунэфыкIыгъ.

ЧIыпIэхэр

Я 6-рэ ешIэгъухэм ауж командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр.
1. «Зенит» — 14
2. «Локомотив» — 13
3. «Краснодар» — 13
4. «Спартак» — 11
5. «Ростов» — 11
6. ЦСКА — 10
7. «Рубин» — 10
8. «Арсенал» — 10
9. «Урал» — 7
10. «Уфа» — 7
11. «Ахмат» — 7
12. «Крылья Советов» — 6
13. «Динамо» — 5
14. «Тамбов» — 4
15. «Шъачэ» — 3
16. «Оренбург» — 2.

Я 7-рэ ешIэгъухэр

24.08
«Тамбов» — «Динамо»
«Уфа» — «Зенит»
«Краснодар» — «Локомотив»
25.08
ЦСКА — «Ахмат»
«Крылья Советов» —
«Спартак»
«Ростов» — «Рубин»
«Арсенал» — «Оренбург»
26.08
«Урал» — «Шъачэ».