ИфэIо-фашIэхэм зарегъэушъомбгъу

Сбербанкым макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, банкоматхэмкIэ ахъщэ зэфэгъэхьыжьыныр къэралы­гъом зэрэпсаоу щагъэцэкIэн алъэкIыщт Сбербанк Онлайн шIыкIэр зыгъэфедэхэрэм зэкIэми.

Ахъщэр бгъэхьыным фэшI ар зыIу­кIэнэу щытым имобильнэ телефон иномер е ащ ыцIэ, ылъэкъуацIэ, ятэ ыцIэ пшIэнхэ фае. Сбербанкым, ащ икъутамэхэу (Сбербанкым исеть) ахъщэр Iэрылъхьэу къэзытын амал зиIэ банкоматхэр зыхэтхэм е ащ иофисхэу зэрэкъэралыгъоу итхэм ахъщэр къащипхыжьын плъэкIыщт. А ахъщэр къип­хыным пае СМС-у къыпIукIагъэм хэт код шъэфыр къыхэпхынышъ, ар банкоматым «IэкIэбгъэхьан» фае. Чэщ-зымафэм сомэ мини 150-м нэсэу Сбербанк ОнлайнымкIэ къэралыгъом итыдэрэ чIыпIи ахъщэр бгъэхьын плъэкIыщт.

Лариса Безделева, Сбербанкым и Къыблэ-КъохьэпIэ банк итхьаматэ игуадз:

«Банкым иклиентхэм язакъоп мы фэIо-фашIэр агъэфедэным иамал зэдгъэгъоты тшIоигъор. Картэ имыIэми, фаехэм зэкIэми тиофисхэм, тибанкоматхэм мыщ тетэу къафагъэхьырэ ахъщэр аIукIэн амал джы яIэ хъугъэ. Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ащыпсэухэрэм мы фэIо-фашIэм шIуагъэу хэ­лъым уасэ зэрэфашIыщтым сицыхьэ телъ».

Онлайн-гъэхьыным ахъщэу тефэрэр нахь макI офисымкIэ бгъэхьыным нахьи: ахъщэу бгъэхьырэм ипроцент 1.5-рэ, сомэ 30-м къыщегъэжьагъэу 1000-м нэс. Ахъщэр зытIупщырэр ыкIи ар зыIукIэнэу щытыр Сбербанкым зэпымыоу щегъэгъуазэх ащ рыкIорэм. Ахъщэу цIыфым ытIупщыгъэр ар зыфигъэхьырэм зыIу­кIэкIэ, зыгъэхьыгъэр Сбербанкым къэбарым щегъэгъуазэ.

ТапэкIэ мыщ фэдэ фэIо-фашIэр УФ-м ирегион 27-у Сбербанкым и Темыр-Къо­хьэпIэ, Волго-Вятскэ ыкIи Поволжскэ къутамэхэр ары ныIэп зыщагъэцакIэщтыгъэхэр.