ЯфэгъэкIотэныгъэхэр ашIэнхэ фае

Сабыйхэр зэрыс унагъохэм яфэгъэкIотэныгъэхэр зэкIэ ашIэнхэм пае партиеу «Единэ Россием» къэбар икъу угъоигъэнымкIэ ыкIи цIыфхэр щыгъэгъозэгъэнхэмкIэ урысые Iофтхьабзэу къырихьыжьагъэм шэкIогъум къыщыублагъэу кIуачIэ иIэ хъущт.

Мыщ ишIуагъэкIэ хэгъэгум ишъолъыр пэпчъ щыпсэурэ унагъом фэгъэкIотэныгъэу иIэм зыщигъэгъуазэ шIоигъо хъумэ, пэщэ IэнатIэхэр а чIыпIэм щызыIыгъхэм зафигъэзэн ылъэ­кIыщт. Ащ фэгъэхьыгъэу къы­Iуагъ УФ-м и Къэралыгъо Думэ икомитетэу унагъом, бзылъфыгъэхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэм афэгъэзагъэм итхьаматэ иапэрэ гуадзэу Ольга Окуневам.

«Унагъохэу сабыйхэр зэрыс­хэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ шъолъыр ыкIи муниципальнэ къулыкъухэм рахъухьэ. А лъэныкъомкIэ хэбзэгъэуцугъабэу щыIэхэм защагъэгъозэныр, икъоу зэхафынхэр цIыфмэ къин къащэхъу. ГъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъу пстэуми ясайтхэм ащ фэгъэхьыгъэ къэбарыр арыбгъотэн плъэкIынэу зэрэщымытым Iофыр нахь къегъэхьылъэ­жьы. Джащ пае цIыфхэмкIэ нахь гурыIогъэшIу зэрэхъущтым тегъэпсыхьагъэу фэгъэкIотэныгъэ­хэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр тыугъоиным ыкIи зэфэтхьысыжьыным пае сервис гъэнэфагъэ зэхэтщэнэу итхъухьагъ, — къыхигъэщыгъ О. Окуневам. — Унагъом IэпыIэгъоу ратын алъэкIыщтымкIэ къэбар икъу зэраIэкIэмыхьэрэм унагъом нахь зиушъомбгъунымкIэ изэрар къэкIо. ЦIыфхэр къэралыгъом къаритын ылъэкIыщт IэпыIэгъум икъоу щымыгъуазэхэ хъумэ, унагъом нахь зегъэушъомбгъугъэнымкIэ мурадэу яIэри нахь зэкIахьэ».

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу, федеральнэ партийнэ проектэу «Унэгъо пытэр» зыфиIорэм икоординаторэу Адыгеим щыIэ Евгения Дьячковам партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ:

— Непэ тикъэралыгъо ихэхъо­ныгъэкIэ анахь мэхьанэ зиIэ­хэм ащыщ унагъомрэ ащ къыпкъырыкIырэ, ащ къытырэ шIуа­гъэхэмрэ. Сабыим тэрэзэу хэ­хъоныгъэ ышIынымкIэ къэралыгъом ищыкIэгъэ амалхэр регъэгъотых, унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи сабыибэ зэрысхэм IэпыIэгъу афэхъу, сабый ибэхэм къарыкIорэм ынаIэ тырегъэты, демографие проектхэм атегъэ­псыхьагъэу унагъохэм фэгъэ­кIотэныгъабэ афешIы. Ар дэгъу­ба! Ау ахэм язы Iахь цIыкIу ныIэп, гущыIэм пае, сабыибэ зэрыс унагъохэм ащыщэу фэгъэкIотэныгъэхэмкIэ фитыны­гъэу иIэр къызфэзгъэфедэрэр. Ар къызхэкIырэр къэшIэгъуаеп —яфитыныгъэхэмрэ яфэгъэкIотэныгъэхэмрэ зэрамышIэхэрэр ары. Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэм нэIуасэ афэхъухэ­рэм шъолъырхэм яхэушъхьафыкIыгъэ нэшанэхэм къахэкIэу, IэпыIэгъу къафэхъунэу зызфагъазэмэ нахьышIум тырамыубытэшъоу къыхэкIы. А IофымкIэ зы сервис зыкI зэхэщэгъэныр партием игъоу зэрилъэгъугъэм обществэм дырегъаштэ. Къэралыгъом IэпыIэгъоу къытын ылъэ­кIыщтым сабыйхэр зэрыс унагъохэр зэкIэ щыгъуазэхэ хъумэ, яунагъохэм джыри нахь зарагъэушъомбгъуным тенэцIы­хьащтых, нахь гу тырашIыхьащт.