НэмыкI шъолъырхэри къыхэлэжьэщтых

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ мы мазэм и 23-м къыщыублагъэу и 25-м нэс къушъхьэу Фыщт ылъапсэ ныбжьыкIэ сэнаущхэм яящэнэрэ зэхахьэу «Фыщт-2019-рэ» зыфиIорэр щыкIощт. Мыгъэ ащ нэмыкI шъолъырхэри къыхэлэжьэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iоф­тхьаб­зэм къыригъэблэгъагъэх Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе- Щэрджэс республикэхэм, Краснодар краим ялIыкIохэр. КъБР-м ыкIи КъЩР-м япащэхэм тапэкIи КъумпIыл Мурат игукъэкI къыдырагъэштэгъагъ ыкIи ащ хэлэ­жьэнхэмкIэ яшIоигъоныгъэ къы­раIотыкIыгъагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс- къулыкъу къызэритырэмкIэ, «Фыщт-2019-рэ» зыфиIорэ зэхахьэм нэбгырэ 300 фэдиз хэлэжьэнэу енэгуех – ахэр шъо­лъыр пащэхэр, общественнэ объединениехэм ялIыкIох, ныбжьыкIэхэу еджэным, спортым, гуфэкIо движением гъэхъагъэ­хэр ащызышIыгъэхэр арых.

ШышъхьэIум и 23-м пчэдыжьым жьэу Яворовэ хыгъэ­хъунэм пстэури щызэрэугъоинхэшъ, километри 10 зикIыхьэгъэ гъогууанэу Фыщт екIуалIэрэм техьащтых. Патриотическэ, эко­логическэ, спортивнэ ыкIи куль­турнэ Iофтхьабзэхэр къушъхьэ лъапсэм щызэхащэщтых.

Анахь шъхьаIэу хъущтыр шъолъыр пащэхэм ныбжьыкIэхэр гущыIэгъу зэрафэхъушъущтхэр ары. УпчIэу зыгъэгумэкIыхэрэр аратышъущтых, зигъо Iофыгъо­хэр зэдызэхафыщтых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, икIыгъэ илъэсым щыIэгъэ мыщ фэдэ зэхахьэр ары Адыгеим и ЛIышъхьэ игукъэкIэу волонтер движениеу «Тлъапсэхэр къэтэжъугъэу­хъумэх» зыфиIорэм егъэжьапIэ фэхъугъагъэр. Джы мы Iофтхьабзэм гъунэгъу шъолъырхэри къыхэлэжьэнхэм щэгугъых, ти­къэралыгъо итарихъ ыкIи тыкъэзыуцухьэрэ дунаим якIэн икъызэтегъэнэжьынкIэ ар амалышIу хъущт.

«НыбжьыкIэ чанхэу гукъэкI­хэр зиIэхэм апае тиреспуб­ликэ щызэшIотхырэр бэ. ШIэ­ныгъэ дэгъу зыIэкIэлъхэу гукъэкI гъэшIэгъонхэр зиIэхэр, зицыхьэ зытелъыжьхэу, зиIоф хэшIыкI дэгъу фызиIэхэр тищыкIагъэх. Гъэсэныгъэ дэгъу агъотыным, ясэнэхьат гъэхъа­гъэхэр щашIынхэм апае тэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тэшIэ. ТилъэкI зэхэлъэу ныбжьыкIэ сэнаущхэм ягукъэкIхэр агъэцэкIэнэу амал яттыным мэхьанэшхо иI. НыбжьыкIэ зэхахьэу «Фыщт» зыфиIорэри ащ тегъэпсыхьагъ. Мы Iофыгъом зызэриушъомбгъурэр ыкIи къотэгъухэр нахьыбэу иIэ зэрэхъурэр сигуапэ», — еIо КъумпIыл Мурат.