Паркэу «Патриот»

КъыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм яхэгъэгу, яреспубликэ шIу алъэгъунхэм, къэралыгъом тарихъ гъогоу къыкIугъэм шъхьэкIафэ фашIэу пIугъэнхэм мэхьанэшхо яIэу къегъэнафэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Мыщ епхыгъэ гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм шъолъырым ипащэхэм анаIэ тет, ащ фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр рагъэ­кIокIых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьа­Iэхэу къыгъэуцугъэхэм ащыщ паркэу «Патриот» зыфиIорэм икъутамэ респуб­ликэм къыщызэIухыгъэныр. Мыщ Iоф­шIэнхэу епхыгъэхэр рагъэжьагъэх, проектым иконцепцие зэхагъэуцуагъ. Непэрэ мафэхэм яхъулIэу зэшIуахын алъэкIыгъэм, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэ лъэныкъохэм къатегущыIагъ АР-м архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Зезэрэхьэ Азэмат.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ паркым идизайн- проект зэхагъэуцуагъ, ар зэшIохыгъэ зэрэхъущтыр, илъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх. Псэуалъэр Мыекъуапэ икъыблэ-къокIыпIэ лъэныкъо (поселкэу Тульскэм идэкIыгъо дэжь) щашIын гу­хэлъ щыI. Ар зытырашIыхьащт чIыгу гектари 9,7-р УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ къалэм къыритыжьынэу щыт.

Паркыр кластерхэмкIэ зэтеутыгъэщт. ГущыIэм пае, апэрэ купым хэхьэрэ дэхьэгъу чIыпIэм къыдыхэлъытагъэх хьакIэхэм япэгъокIын, ахэм ятхын, паркым нэIуасэ фэшIыгъэнхэр. Конгресс- гупчэу «Патриотымрэ» музей ком- плексымрэ зэхэтыщтых. Iофтхьэбзэ инхэм, конференциехэм, семинархэм, зэхэсыгъохэм ыкIи зэIукIэгъухэм ярегъэкIокIын гупчэр афытегъэпсыхьэгъэщт. Музеим тарихъым исаугъэтхэм, культурэм епхыгъэ нэмыкI пкъыгъо зэфэшъхьафхэм якъэгъэлъэгъон къыдыхэлъы­тэгъэщтых. Ащ нэмыкIэу мэхьанэшхо зиIэщт лъэныкъохэм ащыщ дзэ-тарихъ гупчэм игъэпсын. КъыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэр тикъэралыгъо гъогоу къыкIугъэм щыгъо­зэнхэм, ащ тарихъ шъып-­ къэу пылъыр къагурыIоным, ти­шъхьафитныгъэ къэзыухъумагъэхэ дзэкIолIхэм шъхьэкIафэ афашIыным фытегъэпсы­хьагъэхэ къэгъэ­лъэгъон зэфэшъхьафхэр, площадкэхэр мыщ хэтыщтых. Егъэ­джэн-материальнэ базэм исектори бэ зышIогъэшIэгъоныщтыр. Дзэм щагъэфедэрэ техникэр зэрагъэIорышIэрэ шIыкIэр, щэрыонымкIэ тренажерхэр, нэмыкIхэри хэтыщтых. Спортым, культурэм ыкIи зыгъэпсэфыным, машинэхэр зыдагъэуцущтхэ чIыпIэхэр дизайн-проектым къыдыхэлъытагъэх. КIэлэцIыкIу­хэм апае площадкэхэр, джэгупIэхэр, шхапIэхэр ашIынхэу агъэ­нафэ. Джащ фэдэу псэуалъэр зыдэщытыщт чIыпIэм дэжь чъыгхэр, къэгъагъэ­хэр щагъэтIысыщтых, ащ иархитектурнэ теплъэ шэпхъэшIухэм адиштэным анаIэ тырагъэтыщт.

— Паркым игъэпсынкIи, ащ къыдыхэ­лъытэгъэщтхэ чIыпIэхэмкIи гухэлъ гъэшIэгъоныбэ тиI. АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам тхьамэтагъор зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъом мы Iофыгъом изэшIохын екIо­лIакIэхэу къыфэдгъотынхэ тлъэкIыщтхэм тащытегущыIагъ. Къэзэрэугъоигъэхэм предложениехэу къахьыгъэхэм адиштэу концепцием зэхъокIыныгъэхэр, хэгъэ­хъон­хэр фэтшIыщтых. Тикъэлэ шъхьаIэ имызакъоу, республикэм щыпсэухэрэм, хьакIэхэм зызщагъэпсэфын, шIуагъэ къытэу яуахътэ зыщагъэкIон алъэкIыщт чIыпIэ мыр хъуным тыщэгугъы. МыщкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыгъэуцугъэхэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм амалэу тIэкIэлъыр зэкIэ етхьылIэщт, — къы­Iуагъ Комитетым итхьаматэ.

Паркэу «Патриот» зыфиIорэм икъутамэ Мыекъуапэ щыгъэпсыгъэным мэхьанэшхо зэриIэм, общественнэ движениеу «Юнармием», нэмыкI ныбжьыкIэ дзэ-патриотическэ организациехэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ар зэрэфэIорышIэщтым яцыхьэ зэрэтелъыр АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къыщыхагъэщы.

— ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ движением Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр щешIых. Непэ ащ республикэм икIэлэеджэкIо ыкIи студент минитIум ехъу зэрепхы. Мы гъэмафэм кIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэ лагерэу «Лань» зыфиIорэм иIофшIэн къыдыхэлъытагъэу «юнармейскэ сменитIу» щыIагъ, кIэлэеджэкIо 60 движением хэхьагъ. БлэкIыгъэ илъэсым мы организацием хэтхэм я Апэрэ республикэ ныбжьыкIэ-патриотическэ форум Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Шъо­лъырым имуниципалитет пстэуми ялIы­кIохэр ащ хэлэжьагъэх. Мы илъэсым ащ фэдэ форум чъэпыогъум зэхащэн гухэлъ щыI, — еIо АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм япIун епхыгъэ къэралыгъо политикэм игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Нэгэрэкъо Алый.

НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу, зэгурыIоныгъэ, ныбджэгъуныгъэ азы­фагу илъэу пIугъэнхэм движениеу «Юнармиер» фытегъэпсыхьагъ. Мэхьанэшхо зэратхэрэ лъэныкъохэм ащыщ дзэ къулы­къум ныбжьыкIэхэр фэгъэхьазырыгъэн­хэр, ахэм техническэ ыкIи творческэ амалхэу аIэкIэлъхэмкIэ зыкъызэIуахыныр. Мы движением иинструкторхэр зыщызэрэугъоинхэ алъэкIыщт шъолъыр ыкIи Урысые форумхэм, семинархэм, слетхэм паркэу «Патриотыр» яплощадкэ хъуным щэгугъых.
— НыбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэным екIолIакIэхэр къыфэгъотыгъэнхэмкIэ амалхэу щыIэхэм ахэгъэхъогъэным проектым игъэцэкIэн фэIорышIэщт, — къыхегъэщы ГъэIорышIапIэм ипащэ. — Паркым къыдыхэлъытагъэу программэу «Юнармейскэ гъэмафэр» зэхэтщэн тлъэкIыщт. КIэлэеджакIохэр ыкIи студентхэр зэрифэшъуашэу дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм фэIорышIэщт, кIуачIэу ыкIи шIэныгъэу аIэкIэлъымкIэ ахэм заушэтыжьын алъэкIыщт. Джащ фэдэу предложениеу къэтхьыхэрэм ащыщ паркым иконцепцие къыдыхэлъытагъэу киберспортымкIэ зэнэкъокъухэр зэхэщэгъэнхэ амал щыIэныр. ВидеоджэгукIэ зэфэшъхьафхэр зылъапсэу щытхэ зэнэ­къокъухэр Урысыем щызэхащэх, ар спорт лъэпкъ хэушъхьафыкIыгъэу щыт. Джащ фэдэу робототехникэм иклассхэр къызэIухыгъэнхэр ведомствэм игъоу елъытэ.

ЫпшъэкIэ къы­зэрэщыхэдгъэ­щыгъэу, общественнэ движениеу «Юнармием» рес­публикэм хэ­хъоныгъэхэр щи­шIынхэм, ащ Iэпы­Iэгъу фэхъугъэным ынаIэ тет Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат. Мы ма­фэ­хэм республи­кэм ипащэ лагерэу «Лань» зыфиIорэм щыIагъ ыкIи мы организацием хахьэхэрэ кIэлэеджакIохэм афэгушIуагъ.

— Непэ ти­кIэлэеджэкIо 30 «Юнармием исатырэ хэхьэ. Мы общественнэ движением мэхьанэшхо етэты, тапэкIи ащ IэпыIэгъу тыфэхъущт. Хэгъэгум ипатриот ныбжьыкIэхэр, шIушIэныр зигъогогъухэр арых мы организацием зэрипхыхэрэр. НыбжьыкIэхэм яIофыгъохэм апэIухьэрэ мылъкур фэдэ пчъагъэкIэ нахьыбэ тшIыгъэ, ащ тыкъыщымыуцоу, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм тишIуагъэ ядгъэкIыщт, ахэр арых тинеущырэ мафэ лъызыгъэкIотэщтхэр, тигугъапIэхэр зэтпхыхэрэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.