Лъапсэм зеушъомбгъу

Москва, Санкт-Петербург, Хабаровскэ, Воронеж, Къыблэм, Темыр Кавказым къарыкIыгъэ бэнакIохэр егъэджэн-зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъэх.

Олимпиадэ джэгунхэм, Дунэе зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр, кIэлэеджакIохэр, Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт тхьамафэм къыкIоцI алырэгъум щыбэнагъэх.

— Опыт зиIэ тренерхэр, къуаджэхэм защызыгъасэхэрэр къедгъэблэгъагъэх, — къыти­Iуагъ зэхэщэкIо купым хэтэу, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым. — Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бислъан алырэгъум щыбэнагъ, ныбжьыкIэхэм зэдэгущыIэгъухэр адыриIагъ.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм сыщапIугъ. Республикэ гимназием сыщеджэзэ Хъот Юныс, Хьэпэе Хьамид, нэмыкI­хэри тренерэу сиIагъэх. Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ зыгъэсапIэр дунаим цIэрыIо щыхъугъ. ЗэкIэ IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм тафэраз, — къытиIуагъ Мудрэнэ Бислъан.

Физкультурэм щырагъажьи спортышхом щызэлъашIагъэхэм ащыщхэр зэхахьэм щызэIукIагъэх. Мерэм Дамир къоджэ спортым щапIугъ. Урысыем изэнэкъокъу дзюдомкIэ хэлажьи, илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм якуп дышъэр къыщихьыгъ.

— Физкультурникым и Мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгеим испорт­сменхэм, тренерхэм тафэгушIо, — къытаIуагъ зэхэщэкIо купым хэтхэм.

Адыгеим иопыт Урысыем зэрэщызэрагъашIэрэм тегъэгу­шхо. Кобл Якъубэ лъэпсэшIу зыфишIыгъэ еджапIэм зе­ушъомбгъу.

Сурэтым итхэр: Мудрэнэ Бислъанрэ Мерэм Дамиррэ.