Зурыет цIэрыIо хъущт

Шапсыгъэ къуаджэу ШэхэкIэим щапIугъэ Кобл Зурыет Мыекъуапэ игандбол клубэу «Адыифым» рагъэблэгъагъ.

Тренерэу Ныбэ Къэндаур ипащэу гандболым ишъэфхэм Кобл Зурыет зафигъасэу зеублэм, сэнаущыгъэу хэлъыр псынкIэу къыхэщыгъ. Физкультурэм упылъыщтмэ къуаджэм ущыпсэу хъущт. Спортышхом угукIэ зепты пшIоигъомэ, къа­лэм укIон, ущеджэн зэрэфаер адыгэ пшъашъэм дэгъоу къыгурыIощтыгъ.

Ставрополь щеджэзэ, суперлигэм хэт командэу «Ставропольем» Зурыет аштагъ. ИIэпэIэсэныгъэ псынкIэу хигъэ­хъуагъ, ешIэкIо анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ.

— Кобл Зурыет псынкIэу мэгупшысэ, зэхэщэн IофхэмкIэ ешIапIэм щысэшIу къыщегъэ­лъагъо, — къытиIуагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Зурыет фэдэ ешIакIохэр непэ лъэшэу тищыкIагъэх.

— Мыекъуапэ дэгъоу къыщыспэгъокIыгъэх. Республикэм сиIахьылхэр щэпсэух, тызэ­лъэкIо. 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум сишъыпкъэу зыфэсэгъэхьазыры. Сигуапэу «Адыифым» сыщешIэщт, — къыти­Iуагъ Кобл Зурыет. — Спорт псэолъэ дэгъухэр Адыгеим зэрэщагъэ­псыгъэхэм сегъэгушIо.

Физкультурэм щырагъажьэзэ спортышхом цIэрыIо щыхъущтхэм ащыщ хъунэу Кобл Зурыет фэтэIо.

Сурэтым итыр: «Адыифым» иешIакIоу Кобл Зурыет.