Зигъо шъыпкъэ Iоф

Джырэблагъэ Адыгеим иветеранхэм я Совет Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Джэпсалъэу къышIыгъэр, цIыфмэ зызэрафигъэзагъэр сигуапэ хъугъэ.

БлэкIыгъэм щыщэу зи тщыгъупшагъэп, щымыIэжьмэ тягупшысэ къодыеу щымытэу, ахэм якъашъхьэхэр дгъэтэрэзыжьынхэ, тыукъэбзынхэ фае. Тэ ахэм тызэрапылъыр тауж къикIыхэрэм щысэ афэрэхъу. Непэрэ тикIалэмэ зэошхом шъобжэу цIыфмэ хахыгъэр зыфэдизыр, цIыфышъхьэу зыдихьыгъэр, сэкъат хъугъэу къэзыгъэзэжьыгъэр, щыIэныгъэу зэтыригъэзыгъэр къинмыгъуаекIэ зэрэзэтырагъэуцожьыгъэр ашIэмэ дэгъу.

БлэкIыгъэм ущымыгъуазэу уапэкIэ илъым уегупшысэн плъэкIыщтэп, уегуп­шысагъэкIи хэкIыпIи, икIыпIи фэбгъотыщтэп. ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс жъи кIи аIэ зэкIэдзагъэу пэгъокIынхэ фае. Тэ, ветеранхэм, ныбжьыкIэмэ нахьыбэрэ тахэхьан, тлъэгъугъэр, къытфаIотагъэу къэтшIэжьырэр анэдгъэсыжьын фае. Заом хэлэжьэгъэ тIэкIоу къэнагъэхэм, тэщ фэдэу «заом икIэлэцIыкIухэми», тянэмэ тырягъусэу, «фронтым пай, заорэмэ апай, хэгъэгур зэтегъэпсыхьажьыгъэным пай» тIозэ тлъэгуанджэ зэрытым тшъхьэ итэу лэжьагъэхэми мы Iофым хэщагъэ тыхъунэу сэгугъэ. КIалэхэр ветеран нахьыжъмэ алъыплъэхэу, мэфэкIышхом дахэу пэгъокIынхэмкIэ яшIуагъэ къагъакIо тшIоигъу. Тэ, нахьыжъхэмкIэ, ткIуачIэ къы­хьырэр тшIэщт.

ТIэшъу Мурдин.
Заомрэ IофшIэнымрэ яветеран.
къу. Шъхьафит.