IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

Ахэм япащэхэм, чIыпIэ Адыгэ Хасэм хэтхэм, бизнесым хэщагъэхэм аIукIагъэх. Ащ фэхъугъэ зэфэхьысыжьхэм щатегущыIагъэх КъумпIыл Мурат инвестиционнэ политикэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнагэмрэ «Тэхъутэмыкъое къоджэ псэупIэм» иадминистрацие ипащэу Нэужьырэкъо Алыйрэ зэIукIэгъоу адыриIа­гъэм.

ЫпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ бэдзэогъум и 12 — 19-м Тэхъутэмыкъое районым илIыкIо куп Тыркуем щы­Iагъ.

— Тыркуем щызэдытиIэгъэ зэдэгущыIэгъу­хэр шIуагъэ къытэу зэхэщагъэхэ хъугъэх. Типроектхэм ащыщхэм ягъэцэкIэн едгъэжьагъ. ТизэфыщытыкIэхэр гъэпы­тэгъэнхэм фэIорышIэ мы илъэсыр культу­рэмрэ зекIонымрэ я Илъэ­сэу Урысыеми, Тыр­куеми зэращагъэнэфагъэр. Ит­хъухьэгъэ пстэури щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэшI республикэмкIэ ведомствэхэм язэпхыныгъэ дгъэлъэшыным, мы IофшIэным муниципалитетхэр, министерствэхэр чанэу къыхэлэ­жьэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ, Тыр­куем икъалэхэу Инегель, Бурсэ ябизнес-сообществэ илIыкIохэм зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэр адашIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ гухэлъ Тэхъутэмыкъое районым зэриIэм республикэм ипащэ дыригъэштагъ.

Нэужьырэкъо Алый къызэриIуагъэмкIэ, Инегельрэ Тэхъу­тэмыкъое районымрэ бэшIагъэу зэблэгъэныгъэ зэдыряI. Мы аужырэ илъэсхэм лIыкIо купхэр бэрэ зэхахьэх, яныбджэгъуныгъэрэ язэпхыныгъэрэ зэрагъэпытэщтымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIэх. ЛIыкIо купым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Тыркуем зэкIохэм, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къа­лэхэм япащэхэм, ахэм ащыпсэухэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафагъэзагъ. Муниципалитетхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм КъумпIыл Мурат ынаIэ зэрэтетым мэхьанэшхо иIэу мы къэлитIум япащэхэм къаIуагъ. Ахэм ялIыкIохэр Адыгеим къырагъэблэгъагъэх ыкIи а предложением къыдырагъэштагъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыо­гъум и 5-м, Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу ахэр тишъо­лъыр къэкIощтых.

— Тыркуем тилъэпкъэгъу­хэу исхэм ащыщыбэр Адыгеим къа­кIо, ащ дакIоу тизэпхыныгъэ нахь дгъэпытэ ашIоигъу. АщкIэ республикэм къыгъэлъэгъонэу иIэр макIэп, а лъэныкъохэри къафэтIотагъэх. Инвестиционнэ амалхэу тиIэхэм афэгъэхьыгъэ лъэтегъэуцо афызэхэт­-щагъ, — къыIуагъ А. Нэужьырэкъом.

Мыщ фэдэ зэхахьэхэм, зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIогъэшхо къызэратырэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. АщкIэ егъэжьэпIэшIоу щыIэхэм адырагъэштэным зэрэфэхьазыр­хэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Бизнесым хэхъоны­гъэ­хэр ышIынхэмкIэ мы къалэхэм амалышIухэр аIэкIэлъых. Арышъ, ащкIэ тызэзыпхынхэ зылъэкIыщт лъэныкъо­хэр къыхэдгъэщынхэм тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ дакIоу бизнесым изэхэщэнкIэ ахэм опы­тэу аIэкIэлъыр къыз­фэдгъэфедэным, тизэпхыныгъэ дгъэпытэным мэхьанэшхо яI. Урысыем, Адыгеим шIуагъэ къа­фэзыхьын зылъэ­кIыщт проект пстэуми адетэгъаштэ, ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэу щыт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр. Мы лъэныкъомкIэ респуб­ликэм амалышIухэр IэкIэлъых, тишъолъыр къакIохэрэм, тилъэп­къэгъухэм ядгъэлъэгъун тлъэ­кIыщт чIыпIэ дэхабэ тиI. Ащ дакIоу мы хэгъэгум щыпсэухэрэ адыгэхэм зэпхыныгъэу адытиIэр дгъэпытэным, тизэхахьэхэр на­хьыбэ хъунхэм мэхьанэшхо зэряIэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Мыщ къыдыхэлъытагъэу Адыгеимрэ Тыркуемрэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIыгъэх, тилъэпкъэгъухэм афытегъэпсы­хьагъэхэ зекIо программэхэр зэхагъэуцуагъэх. Ащ иапэрэ зэфэхьысыжь хъугъэ зитарихъ чIыгу зэзыгъэлъэгъу зышIоигъо тилъэпкъэгъухэр жъоныгъуа­кIэм тиреспубликэ къызэрэкIуагъэ­хэр. МыщкIэ республикэм ипрофильнэ Комитетрэ муниципалитетхэмрэ IофшIэныр лъа­гъэкIо­тэнэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

— Лъэныкъохэм зэдытиIэгъэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIуагъэ къэзытыщтхэ зэфэхьысыжь гъэнэфагъэхэр къа­кIэлъыкIонхэм мэхьанэшхо иI. Ары анахьэу Iоф зыдэтшIэн, тынаIэ зытедгъэтын фаер, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Экономикэм, инвестицие- хэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм афэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъу­хэм, лъэтегъэуцохэм адакIоу культурнэ Iофтхьэбзэ зэфэ­шъхьафхэм Тэхъутэмыкъое районым илIыкIохэр ахэлэ­жьагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.