ЧIыгужъым зыщагъэпсэфы

ЗыгъэпсэфыпIэу «Лань» зыфиIорэм дунэе гъэмэфэ бзэ зэгъэшIэн лагерь къыщы­зэIуахыгъ. Иорданием къикIыгъэ тилъэпкъэгъу кIэлэцIыкIухэм апае Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ар зэхищагъ.

Зыныбжь илъэси 9-м къыщыублагъэу 14-м нэсыхэрэ кIэлэцIыкIуи 10 мы мазэм и 29-м ащ щыIэщт. Тхьамэфищым къыкIоцI ахэм МКъТУ-м икIэлэегъаджэхэм мафэ къэс адыгабзэр зыщарагъэшIэщтхэ егъэ­джэнхэр сыхьат тIурытIоу афы­зэхащэщтых. Иорданием къикIыгъэхэм Адыгеим ичIыопс идэхагъэ арагъэлъэ­гъущт, ащ щыпсэухэрэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр арагъэшIэщтых.

— Тилъэпкъэгъу цIыкIухэу IэкIыбым къикIыгъэхэр ялэгъу­хэу мыщ щыпсэухэрэм ягъусэхэу спортивнэ ыкIи культурнэ-зыгъэпсэфын Iофтхьабзэхэу зыгъэпсэфыпIэу «Лань» зыфи­Iорэм щызэхащэхэрэм ахэлэжьэ­щтых. БзэмкIэ шIэныгъэу агъо­ты­хэрэр зэрагъэпытэщтхэм нэмыкIэу ныбджэгъукIэхэри ащ ишIуагъэкIэ агъотыщтых, гуха- хъо афэхъущт, — къыща­Iуагъ МКъТУ-м.

Апшъэрэ еджапIэм ипащэхэм ягукъэкIкIэ ыкIи Иорданием игъэсэныгъэ, общественнэ организациехэм зэдэлэжьэныгъэм­кIэ университетым адишIыгъэхэ зэзэгъыныгъэхэм къахиубытэу мы бзэ зэгъэшIэн лагерыр къы­зэIуахыгъ. Бзэ зэгъэшIэнымрэ зыгъэпсэфынымрэ ныбжьыкIэ­хэм Адыгеим щызэдагъэ­цэ­кIэнхэм игупшысэ Иорданием къыдыригъэштагъ – урысые IофшIэгъухэм адэлэжьэныр, бзэхэм, культурэм язэгъэшIэн а лъэныкъом шIогъэшIэгъон.