ЩыIэныгъэр къэгъэлъэгъонхэм ахэтэлъагъо

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс илъэс IофшIэгъур зэраухыгъэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьыгъэм къатегущыIэнэу телъэIугъ.

— Театрэм и Илъэс хэгъэгум щэкIо. Фестиваль-зэнэкъокъухэм, пчыхьэзэхахьэхэм тахэлажьэ. ТапэкIэ тызэрэлъыкIуатэрэр Iоф­шIагъэу щыIэм къыхэщы, — къе­Iуатэ Сулейманов Юныс.

— Илъэс IофшIэгъум изэфэшIыжьын фэгъэхьыгъэ зэха­хьэм тигуапэу тыхэлэжьагъ. УпчIэ гъэшIэгъонхэр театрэм къэкIуагъэхэм къяшъутыгъэх.

— Спектаклэу зэплъыгъэхэм, рольхэр къэзышIыхэрэ артистхэм, къэгъэлъэгъонхэр зыщызэхэтщагъэхэ къалэхэм, районхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэр зэхахьэм хэлэжьагъэхэм агу рихьыгъэх. Джэуапхэр анахь дэ­гъоу къэзытыжьыгъэхэм шIухьафтынхэр афэтшIыгъэх.

Зэфэхьысыжьхэр

— Илъэс IофшIэгъум изэфэ­хьысыжь фэгъэхьыгъэ зэхахьэм культурэм иIофышIэхэр къыщыгущыIагъэх.

— Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ театрэм икъэгъэлъэгъонхэм цIыфыбэ зэряплъырэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Камернэ музыкальнэ театрэм икъэгъэлъэгъонхэм яплъыщтхэ цIыфхэр иIэх. Адыгеим имызакъоу, Краснодар краим ирайонхэм къарыкIырэр макIэп. Культурэм пыщагъэхэм театрэр ашIогъэшIэгъон, — Аулъэ Юрэ къыIуагъ.

— Театрэм иныбджэгъухэм япчъагъэ зэрэхахъорэр министрэм хигъэунэфыкIыгъ.

— Урысыем, Абхъазым, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Зыхьэ Заурбый репертуарым, артиcтхэм афэгъэхьыгъэу къыIуа­гъэм тигъэгушIуагъ.

— Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Зыхьэ Заурбый бэрэ IэпыIэгъу къытфэхъу. Спектаклэхэм якъыхэхын, якъэгъэлъэгъон, артистхэм Iоф зэрадэтшIэщтым, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэу Зыхьэ Заурбый упчIэжьэгъу тэшIы. Театрэр шIу зыщалъэгъурэ унагъом ар щэпсэу. ЦIыф цIэрыIоу щыт.

— Адыгэ-Абхъаз Дунэе фестивалэу «Кавказский меловой кругым» Зыхьэ Заурбый нэбгырабэмэ ащыIукIагъ.

— Псэ зыпытхэ зэдэгущыIэгъу­хэр зэхэзыщэхэрэр культурэм щагъэлъапIэх. Аулъэ Юрэ, Зыхьэ Заурбый щытхъоу къытфаIуагъэм дакIоу, тапэкIэ тызэрэлъыкIотэщтым еплъыкIэу фыряIэр къыхагъэщыгъ.

— Сыда анахьэу шъунаIэ зытешъудзагъэр?

— Уахътэм диштэу репертуарыр къыхэтхыщт, цIыфхэм талъы­Iэсыщт.

— Щысэ къытфэпхьыгъэмэ дэгъугъэ.

— Репертуарым спектаклэхэу хэтхэр мазэ къэс зэ къэтэгъэлъа­гъох. Кощхьэблэ, Тэхъутэмыкъое районхэм, нэмыкIхэм тикъэгъэлъэгъонхэр ащыкIуагъэх. Районхэм нахьыбэрэ талъыIэсын фае.

— Краснодар щызэхащэгъэ фестивальхэм щытхъуцIэхэр къащыдэшъухыгъэх. Зэфэхьысыжьхэр тигъэзет къыщыхэтыутыгъэх. ШъуапэкIэ шъузэрэлъыкIотэщтым тытегъэгущыI.

— Композиторэу Тхьабысым Умарэ, тхакIоу Жэнэ Къырымызэ илъэси 100 зэрэхъухэрэр мыгъэ игъэкIотыгъэу хэтэгъэунэфыкIых. КIэрэщэ Тембот ытхы­гъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоным музыкэу щыIурэр Тхьабысым Умарэ ыусыгъ. Фестивалэу «Пшызэ театральнэм» музыкэр зэрэщыдгъэфедэгъэ шIыкIэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъ, шIухьафтын титеатрэ къыфагъэшъошагъ.

— Спектаклэм артистхэм ярольхэр дэгъоу къыщашIыгъэх.

— Iэбэнэкъо Рустам, Ирина Кириченкэм, Бэгъ Алкъэс, Елена Лепиховам, Виктор Серебрянскэм, ЛIый Беллэ, Александр Степановым, нэмыкIхэм сакъыщытхъу сшIоигъу. Дирижерэу Аркадий Хуснияровыр, къэшъуа­кIохэм япащэу Исуп Аслъан, орэдыIохэм Iоф адэзышIэрэ Михаил Арзумановыр, фэшъхьаф­хэри къыхэзгъэщынхэу сыфай. Композиторэу Андрей Семеновым лъэшэу тыфэраз.

Уахътэм телъытагъэу

— ШIэжьым, лIыхъужъны­гъэм, комедием афэгъэхьыгъэхэ къэгъэлъэгъонхэм тяплъы. Ады­габзэкIэ къэшъушIырэр макIэба?

— Ар тэрэз. Цэй Ерстэм ытхыгъэу «Угощэ дэгъумэ, урихьылIагъ» зыфиIорэр икIэрыкIэу дгъэуцужьыщт. Къуекъо Налбый ытхыгъэхэм ащыщэу «ЦэIунэжърэ шъэожъыемрэ» къэдгъэлъэгъощт. «ШIулъэгъуныгъэр мэшIошху» зыфиIорэм, нэмыкIхэм Iоф адэтэшIэ. Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым итхэкIо цIэрыIоу IутIыжъ Борис ипьесэу «Тыргъэ­таор» шIэхэу дгъэуцущт. УрысыбзэкIи къэдгъэлъагъохэрэм адыгэ лъэпкъ гупшысэр ахэлъэу дгъэпсыщтых.

— Натхъо Джанхъот иорэдышъохэр, Мурэтэ Чэпай ытхыгъэхэм ащыщхэр, фэшъхьаф­хэри спектаклэхэм ахэжъугъэ­хьащтхэу зэ къысэпIогъагъ.

— Театрэм зедгъэушъом- б­гъущт. Къырым щыкIогъэ фестивалым тыхэлэжьагъ, зэфэхьысыжьхэм такъыпкъырыкIызэ уахътэм диштэхэрэ къэгъэлъэ­гъонхэр тэгъэхьазырых.

— Юныс, театрэм и Илъэс чанэу шъухэлажьэ. 2020-рэ илъэсыр къызэрыкIоу щытыщтэп. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс дгъэмэфэкIыщт. Олимпиадэ джэгунхэр щыIэщтых.

— IофшIэнэу тиIэр бэ. ТищыкIэгъэ артистхэм якъыхэхын, репертуарым, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ гупшысэхэм гумэкIыгъо ахэмылъэу къыуасIорэп. КультурэмкIэ Министерствэм пшъэрылъэу къытфишIыхэрэр дгъэцэкIэщтых. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Краснодар краим, фэшъхьафхэм тикъэгъэлъэгъонхэр ащыкIощтых.

— IофшIагъэу шъуиIэм хэжъу­гъэхъонэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр пчыхьэзэхахьэм къыщытетхыгъэх.