Турфестиваль зэхащэщт

Шъолъыр экологическэ Iофтхьабзэхэр игъэкIотыгъэу щызэхэпщэнхэм Адыгеир зэрэтегъэпсыхьагъэр Къэралыгъо мыкоммерческэ гупчэу «НАБУ – Кавказ» зыфиIорэм изэхэщакIоу Виталий Ковалевым бэмышIэу къыIуагъ.

Ащ лъыпытэу экологическэ фестивалэу «Эко-Кавказ 2019» зыфиIорэр зэрэзэхащэщт шIыкIэм ыкIи ар зэрэрагъэкIокIыщтым республикэм и Правительствэ щытегущыIагъэх. Фестивалым ипрограммэ зыфэдэщтым министерствэхэмрэ къу­лыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэмрэ пэшIорыгъэшъэу нэIуасэ фашIыгъэх.

Шъолъыр турфестивалыр Адыгеим щызэхащэнэу къызэрэхахыгъэм зэкIэми дырагъэштагъ. Ар зыщырагъэкIокIыщт чIыпIэмрэ мафэмрэ шIэхэу къагъэнэфэщтых.

(Тикорр.).