Зэгуцафэхэрэр шъхьэихыгъэу

УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм пресс-конференциеу зэхищагъэм Даша Шопинам икIодыкIэ хъугъэм лъапсэ фэхъунхэ ылъэкIыщтхэр къыщаIуагъэх.

Илъэс 16 зыныбжь пшъэшъэ Iэтахъом икIодыкIэкIэ телъхьэпIэ шъхьаIэу следовательхэм агъэнафэхэрэр ащ ылъэныкъокIэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэу е ар атыгъугъэу, мэзитIу хъугъэу зыдэщыIэр къыIон зэримылъэ­кIырэр ары.

— Пшъэшъэжъыер зыщыкIодыгъэ мафэм ыуж следственнэ-оперативнэ куп зэхэтщагъ, ащ хэхьагъэх Следственнэ комитетым и Мыекъопэ къэлэ отдел икъулыкъушIэхэр. МыщкIэ хэбзэухъумакIохэм Iофышхо агъэцэкIагъ, непи ар лъагъэкIуа­тэ. Дашэ зэрыкIогъэ гъогур агъэунэфыгъ, ар зылъэгъугъэ­хэм адэгущыIагъэх, автомобильхэм атетхэ видеорегистраторхэм къэбархэу тыратхагъэхэр къы­тIэкIэхьагъэх, — къыIуагъ УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Александр Глущенкэм.

КIэлэеджакIор псыхъом хэфэн ылъэкIыщтэу апэ егупшыса­гъэх. Хэгъэгу кIоцI ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ министерствэхэм ялIыкIохэр, волонтерхэр ягъусэхэу следовательхэм Шъхьэгуащэ инэпкъхэр къалъыхъугъэх, джащ фэдэу псычIэгъыри ауплъэкIугъ. Лъыхъон Iофыр нахь гъэпсынкIэгъэным фэшI Мыекъопэ ГЭС-м иканал псыр дагъэчъыгъ.

— Дашэ псыхъо лъэныкъом ыгъэзагъэу къэбар щыIагъэп. Ау арэущтэу хъугъэ зыхъукIэ, лъыхъоным охътабэ ыхьын ылъэкIыщт, — къыIуагъ Александр Глущенкэм.

Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, системэу «Къэлэ щынэгъон­чъэр» зыфиIорэм иIофшIэн зэригъэпсырэм ылъэныкъокIэ упчIэхэр къэуцугъэх. Пшъэшъэ­жъыер зэрыкIогъэ гъогум камерэхэу тетхэм ащыщхэм Iоф ашIэщтыгъэп, адрэхэм техническэ амалэу аIэкIэлъым уигъэрэзэнэу щытэп. ГъэIорышIапIэм игукъэкIыкIэ мы Iофыгъор щызэ­хафыщт Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ Координаци­оннэ советым.

Мы илъэсым имэзих зыныбжь имыкъугъэхэр зыдэхъугъэхэр амышIэу хъугъэ-шIэгъэ 40 агъэ­унэфыгъ, охътэ кIэкIым къы­кIоцI нэбгырэ 39-р къагъотыжьыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Дарья Шопинар мы илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м кIодыгъэ. Аужырэу ар зыщалъэгъугъэр зыщеджэщтыгъэ Мыекъопэ лицееу N 34-р ары. Мафэм, сыхьатыр 12-м такъикъ 11-кIэ ежьагъэу еджапIэм къычIэ­кIыжьыгъ, ау унэм ыгъэзэжьыгъэп. Адыгэ къэралыгъо университетым волейболымкIэ тре­нировкэм кIонэу щытыгъ, ау ащи щалъэгъугъэп.

Дарья Шопинар илъэгагъэкIэ гурыт, ынэхэр уцышъох, ышъхьац фыжьышъу, ынапэ къыхэщэу лыпцIэхэр тетых. Гъончэдж шIуцIэ, джэнэ фыжь ыкIи гъуапэ зыпыт кофтэ шхъуантIэ щы­гъыгъэх. Шъо плъыжьыр ыкIи ежьашъор зыхэдэгъэхэ Iалъмэкъыр ыIыгъыгъ.

Мыщ епхыгъэу уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу лъыхъон Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.

КIАРЭ Фатим.