Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ. — ОНФ-м анахь дэгъоу къыхихырэ субъект 20-мэ илъэс къэс Адыгеир ахэфэ, — къы­Iуагъ ащ. — Мэхьэнэ ин зиIэ проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэ­псыгъэныр» зыфиIорэм къы­щыдэлъыта­гъэхэр игъом ыкIи икъоу зыгъэцакIэхэрэ субъектхэм ащыщ хъугъэуи УФ-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ыгъэ­унэфыгъ. ЦIыфэу рес­публикэм щыпсэухэрэр мы Iоф­шIэнхэм къызэрахэдгъэлэжьагъэхэм ишIуагъи лъэшэу къэ­кIуагъ. Ащ тетэу мары район гупчэхэм гъэп­сэфыпIэ чIыпIэ зэтегъэ­псыхьагъэхэр яIэ хъугъэ.

Мы программэм игъэцэкIэн пэIуагъэ­хьанэу сомэ миллион 251-рэ 2019-рэ илъэсымкIэ агъэнэфагъ. АщкIэ фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэу 34-рэ, общественнэ чIыпIэ 23-рэ агъэкIэжьыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ проект инхэм къатегущыIэзэ, блэкIыгъэ илъэсым мы лъэныкъом сомэ миллиарди 6 зэрэпэIуагъэхьагъэр къыIуагъ. Ащ щыщэу сомэ миллиарди 2-рэ миллион 600-р республикэм и Гъогу фонд къы­хэхыгъэ хъугъэ.

Мы уахътэм Краснодар икIэу поселкэу Верхнебаканскэ кIорэ автомобиль гъогоу А-146-м иIахьэу поселкэу Инэм блэкIырэр агъэкIэжьы, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум ишIын лъагъэкIуатэ, псыхъоу Шъхьэгуащэ телъ лъэмыджэу автомобиль гъогоу А-146-р зэпызычырэр, поселкэу Тульскэм идэхьагъукIэ телъ лъэмыджыр агъэцэкIэжьых, Гъозэрып­лъэрэ бгы сэтхэу Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхыщтхэ автомобиль гъогур ашIы. ПстэумкIи агъэцэкIэжьырэр километрэ 34-рэ мэхъу.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын республикэм ипащэ къытегущыIэзэ, блэкIыгъэ илъэсым сомэ миллиони 120-рэ ащ зэрэпэIуагъэхьагъэр, уни 106-рэ (квадратнэ метрэ 334-рэ мэхъу, нэбгырэ мин 13 ащэпсэу), зэрагъэкIэжьыгъэр, псэупIэ квадратнэ метрэ мини 187-рэ аухи зэратыгъэр къыIуагъ.

Джыри мыгъэ Лъэпкъ проектэу «ПсэупI» зыфиIорэм къыхиубытэу квадратнэ метрэ мин 270-м къыщымыкIэу атыным ыуж итых.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, сабый ибэхэу нэбыгрэ 97-мэ блэкIыгъэ илъэсым псэупIэхэр арагъэгъотыгъэх. Ащ бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхы­гъэу сомэ миллиони 113-рэ пэIуагъэхьагъ. Мыгъэ нэбгыри 116-мэ аратын гухэлъ яI. Ащ сомэ миллиони 111-рэ пэIухьащт.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным ылъэныкъокIэ шIагъэ хъугъэхэми республикэм ипащэ къатегущыIагъ. Илъэсэу тызхэтым пстэумкIи унэгъо 339-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ адеIэнхэу пшъэрылъ зыфагъэуцужьыгъ. Ар блэкIыгъэ илъэсым псэупIэ сертификатыр зэратыгъэхэм процент 19-кIэ нахьыб. ПстэумкIи сомэ миллион 240-рэ ащ пэIуагъэхьанэу агъэ­нэфагъ.

— ЦIыфэу республикэм исхэр псэукIэ ыкIи IофшIэкIэ амал тэрэз яIэнэу къыт­щэгугъых. Ар гъэцэкIэгъэныр ары анахь шъхьа­Iэу тызпылъыр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ общественнэ Iоф зыгъэцакIэхэрэри, ежь цIыфхэри къы­хэлэжьэнхэм мэхьэнэ ин иI. Iофэу зэдатшIэрэм шIуагъэ къы­хьыныр ары анахь шъхьа­Iэр.

Общественнэ Советым пшъэрылъэу иIэхэми зэIукIэгъум щатегущыIагъэх. 2014-рэ илъэсым къыщыублагъ ар зыщыIэр. ПсэолъэшIыным щылэжьагъэхэр, непэ Iоф щызышIэхэрэр, псэупIэ-коммунальнэ гъэIорышIэкIо компаниехэм, ТСЖ-хэм, общественнэ лъыплъэнымкIэ Гупчэм ялIыкIохэр ащ хэтых. Советым итхьаматэу Руслан Дефтеревыр Iофэу ашIэрэм къытегущыIэзэ, цIыфэу закъы­фэзгъазэхэрэм ягумэкIыгъохэм язэхэфын лъэшэу зэрэдэлажьэхэрэр, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын, къэлэ Iэрыфэгъу щыIакIэм игъэпсын фэгъэхьыгъэ программэм къыдыхэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн зэралъыплъэхэрэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ общественнэ Советым хэтхэм япшъэрылъхэр Iэпэдэлэл зэрамышIыхэрэм пае зэрафэразэм къы­кIигъэтхъыгъ, хэкIым идэщын фэгъэ­зэгъэ шъолъыр операторым иIофшIэн зэрэзэхищэрэми, псэолъэшIыным ылъэ­ныкъоу цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэным фэгъэзагъэми нахь гъэлъэшыгъэу алъыплъэнхэу къариIуагъ. Джащ фэдэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ Министерствэм ипащэхэм закъыфигъазэзэ, шIыхьафхэм язэхэщэн, капремонтым пае ахъщэу атырэм къызэрэхэхъуагъэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэ­ным нахь чанэу дэлэ­жьэн­хэу, гъэIорышIэкIо компаниехэм ыкIи ТСЖ-хэм яIофышIэхэм яшIэныгъэ­хэм ахэгъэхъогъэ­ным пае семинархэр зэхэщэгъэнхэм ыуж ихьанхэу къафигъэ­пытагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.