Бэмэ Адыгеир къыхахы

Адыгеим зыщызыгъэпсэфыхэрэм япчъагъэ зэхапшIэу хэхъуагъ. Тикъэралыгъо ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ямызакъоу, тикъушъхьэхэм защаплъыхьанэу IэкIыбым къикIыхэрэри щыIэх. Мы тхьамафэм ехъулIэу зекIо куп 36-мэ Адыгеим изекIон гъогууанэхэм арыкIонхэу зарагъэтхыгъ. Нэбгырэ 286-мэ ахэр къагъэпсых, мы пчъагъэм щыщэу 75-р кIэлэцIыкIух, 1-р IэкIыбым къикIыгъ.

ЗекIохэмрэ зыгъэпсэфакIохэмрэ ящынэгъончъагъэ пае, ищыкIагъэмэ, IэпыIэгъу тэрэз арагъэгъотышъуным фэшI ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ УФ-м и Министерствэ игъэIорышIэпIэ ШъхьаIэу АР-м щыIэм пстэуми агу къегъэкIыжьы зекIо купхэм япащэхэм ыкIи зырызэу зекIо кIохэрэм ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ УФ-м и Министерствэ илъыхъон-къэгъэ­нэжьын къулыкъоу АР-м щылажьэрэм зыдэкIощтхэр щарагъэтхын зэрэфаер.

Джащ фэдэу зыщябгъэтхын плъэ­кIыщт гъэIорышIэпIэ ШъхьаIэм е лъыхъон-къэ­гъэнэжьын къулыкъум мы телефонхэм уатеомэ: 8(8772) 52-32-01, 8(8772) 56-19-11, +7-028-239-05-80.