Iэрыфэгъоу щытыныр анахь шъхьаI

Къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу афэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Пэублэм Наталья Широковам къызэрэщиIуагъэмкIэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр икъоу афэгъэцэкIэгъэнхэр анахь пшъэрылъ шъхьаIэу комиссием иIэхэм ащыщ. Мыщ епхыгъэу Iоф зышIэхэрэ ведомствэхэм фэIо-фашIэхэр Iэрыфэгъоу щытынхэм лъэшэу анаIэ тырагъэты. Арэу щытми, унаIэ зытебдзэн фаехэри щыIэх.

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу агъэцэкIэнхэмкIэ комиссием унашъоу къафишIы­гъэм Iоф зэрэдашIэрэм фэгъэхьы­гъэу къэгущыIагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иотдел иIофышIэу Гъыдзэ Ислъам. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, министерствэм уплъэкIунхэу ышIыгъэхэм къагъэлъэгъуагъ АР-м ибюджет учреждениеу «ФэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэхэрэ гупчэм» ха­хьэу лъэныкъо 24-мкIэ муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм ащыщэу 10-р ары цIыфхэм нахьыбэу къызыфагъэ­федэрэр. ГущыIэм пае, 2018-рэ илъэсым ахэм зэкIэмкIи нэбгыри 100-м ехъумэ яфэIо-фа­шIэхэр ащыфагъэцэкIагъэх. Адрэ лъэныкъо 14-мэ нэбгыри 100-м кIагъэхьагъэп. Ащ къыхэкIыкIэ мы мафэм ехъулIэу ахэм яIоф­шIэн мэхьанэ имыIэу министерствэм ылъытагъ ыкIи гупчэм хахьэу муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэ­цакIэхэрэм яIофшIэн 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м нэс зэ­хъокIыныгъэхэр фашIынхэу унашъо ашIыгъ.

Муниципальнэ фэIо-фашIэу «Заявлениехэм якъыIыхын, учетым ихэгъэуцон, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ячIэгъэхьан» ыкIи «КIэлэцIыкIухэр зыпIунхэу къа­Iызыхыгъэхэм мазэ къэс къаратырэ ахъщэр афэгъэнэфэгъэ­ныр ыкIи ятыгъэныр» зыфи­IохэрэмкIэ доклад къышIыгъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусаннэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, муниципальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ административнэ регламентым ыкIи технологическэ проектым ясхемэ министерствэм зэхи­гъэуцуагъ. Мы проектыр пхырыщыгъэным фэшI АР-м чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ и Комитетрэ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрациерэ экспертизэ ашIынэу афарагъэ­хьыгъ. Мы уахътэм ехъулIэу муниципальнэ фэIо-фашIэу «Заявлениехэм якъыIыхын, учетым ихэгъэуцон, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ячIэ­гъэ­хьан», «КIэ­лэцIыкIухэр зыпIунхэу къаIызыхыгъэхэм мазэ къэс къаратырэ ахъщэр афэ­гъэнэфэгъэныр ыкIи яты­гъэныр» зыфиIорэ проектхэм ягъэпсын чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьын къулыкъум къыдыригъа­штагъ ыкIи АР-м ибюджет учреждениеу «Муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэрэ гупчэр» хэп­лъэнэу фырагъэ­хьыгъ.

АР-м чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьын къулыкъухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ и Комитет итхьаматэу КIэдэкIое Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу цIыфхэм афэгъэцэкIэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ыгъэхьазырыгъэ административнэ регламентым ипроектэу «Гъот макIэ зиIэхэм социальнэ тынхэр ягъэгъотыгъэнхэр» зы­фи­Iорэм иапэрэ едзыгъо респуб­ликэ прокуратурэр хэплъагъ.
АР-м экономикэ хэхъоныгъэ­мкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ, АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, АР-м ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапIэ, АР-м псэушъхьэхэм ыкIи псы биологическэ къэкIуапIэхэм яобъектхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэ­рэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м ибюджет учреждениеу «Лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэ­цэкIэрэ гупчэм» ипащэу Елена Юрченкар. Мы уахътэм анахь мэхьанэшхо зэратырэр фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ гъогу картэхэм язэхэгъэуцон ары.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми атегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIыгъэх.

КIарэ Фатим.