IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм тегущыIагъэх

Шъолъырым ипсыхъо хъызмэт комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, мыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалхэр гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы илъэсым имэлылъфэгъу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэу Дмитрий Кобылкинымрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм лъэпкъ проектэу «Экологием», псыхъохэм псыр къадэмыкIыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм, чIыопс баиныгъэр къэухъумэгъэ­ным, нэмыкI лъэныкъохэм шъолъырыр зэрахэлажьэрэм щатегущыIагъэх.

ГущыIэм пае, лъэпкъ проектэу «Экологием» къыдыхэлъытагъэу Адыгеим программэ зэфэшъхьафхэр щагъэцэкIэнхэу агъэнафэ. Илъэсихым ахэм язэшIохын сомэ миллиардрэ ныкъорэ фэдиз пэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Республикэм ипащэ зэIукIэгъум илъэхъан федеральнэ IэпыIэгъур анахь лъэшэу шъолъырым зыщищыкIэгъэ лъэныкъохэм ягугъу къы­шIыгъ: псырыкIуапIэхэр укъэбзыгъэнхэр, ащ нэмыкIэу гидротехническэ псэолъа­кIэхэр псыхъохэм ащышIыгъэнхэр, щыIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ыкIи гъэкIэ­жьыгъэнхэр.

Мы зэIукIэгъум ыуж Iофэу ашIагъэм, ащ зэфэхьысыжьэу фэхъугъэм къытегущыIагъ чIыопс къэкIуапIэхэмрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаимрэкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Сергей Колесниковыр. Ащ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр псыхъохэм псыр къадэмыкIынымкIэ, ахэм гумэкIыгъоу къыздахьырэр нахь макIэ шIыгъэнымкIэ, дэгъэзыжьыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр ары. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм псыхъуи 130-рэ апхырэкIы, нэбгырэ мин 70-м ехъу зыдэс псэупIэ 83-мэ ахэм зэрар арахын алъэ­кIыщт. Республикэм ипащэхэм мы лъэ­ныкъомкIэ зэхащэрэ Iофтхьабзэхэм апэIуагъэхьэрэ мылъкум илъэс къэс хэхъо. Мы илъэс IофшIэным къыдыхэлъытагъэх псыхъохэм янэпкъхэр гъэпытэгъэнхэр, гъэцэкIэжьыгъэнхэр, псы­рыкIуапIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэр. Ахэм атефэщт мылъкур федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къатIупщыщт.

Непэ анахь Iофыгъо шъхьаIэу щытхэм ащыщ къалэу Мыекъуапэ блэчъырэ псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъитIу гъэпытэгъэнхэр. АщкIэ проктнэ-сметнэ документацие хьазыр щыI. Къызэралъы­тагъэмкIэ, IофшIэнхэм ягъэцэкIэн сомэ миллион 405,7-рэ фэдиз пэIухьанэу ары. Ау а Iофыгъор джыри зэхэфыгъэп.

Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, нэпкъхэм ягъэпытэнкIэ, псырыкIуапIэхэм ягъэкъэбзэнкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи республикэм щызэшIуахырэр бэ, ау джыри Iоф зыдашIэн фаеу щыIэр макIэп. Адыгеим и ЛIышъхьэрэ федеральнэ министерствэмрэ къагъэуцурэ пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм тапэкIи анаIэ тырагъэтыщт, ащкIэ лъэныкъохэм зэпхыныгъэу яIэр агъэпытэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.