Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут, Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Анатолий Яновскэр, Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэу Петр Засельскэр, федеральнэ министерстви 9-мэ ыкIи ведомствэ заулэмэ ялIыкIохэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм гъэхъагъэу ыкIи щыкIагъэу иIэхэм зэгъусэхэу зэратегущыIагъэхэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

ЧIыпIэхэм Iофхэр зэращызэпыфэхэрэм нэIуасэ зафашIыным пае зэIукIэгъухэр отраслэ министерствэхэм ащыкIуагъэх, Адыгеим ичIыпIэхэр, ипсэуалъэхэр зэрагъэлъэгъугъэх. Нэужым Адыгэ Респуб­ликэм и Правительствэ зычIэт унэм зэхэсыгъо щыряIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэтрэ ар зэращагъ.


Зэхэсыгъом джащ фэдэу хэлэжьа­гъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, федеральнэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ ялIыкIохэр, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр.

«Тэ Адыгеим ты­къызыкIэкIуагъэр республикэм хэхъо­ны­гъэу иIэм уасэ къеттынэу, респуб­ли­кэм псынкIэу социальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэ зэришIыщт гъогу картэр зэхэд­гъэуцо­нэу ыкIи шышъ­хьэIум ыкIэм ехъулIэу ар тыухэсы­нэу ары. Ащ пае республикэр зы­фэ­ныкъор, ащ игъоу щалъэгъухэрэр зэд­гъэ­шIэн, къэралыгъо IэпыIэгъу къызэрэратыщт шIыкIэр зэхэтфын фае. Лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ, республикэмрэ федеральнэ министерствэхэмрэ зэдырагъаштэу Iоф зэда­шIэным мэхьанэшхо иI. Респуб­ликэм амалышхо иI, отраслыбэхэмкIэ ащ псынкIэу хэхъоныгъэ зэришIырэр тинэрылъэгъу. ЧIыпIэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэм акIуачIэ рахьылIэзэ, федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу къызфагъэфедэзэ, стратегическэ гухэлъэу яIэхэр зэкIэ Адыгеим щагъэцэкIэнхэ алъэкIыщт», — хигъэунэфыкIыгъ Хьатыу Джамболэт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм анаIэ къызэрэтырагъэтырэм фэшI федеральнэ министерствэхэм ялIыкIохэм зэрафэразэр ариIуагъ, Адыгеим нахь псынкIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэдэ­лэжьэныгъэу адыриIэр нахь ыгъэлъэшыным, специалистхэм игъоу алъэгъугъэхэр ыгъэцэкIэнхэм республикэр зэрафэхьазырыр къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iофхэм язытет хэплъагъэх, Iофыгъоу щыIэхэр ыкIи ахэм зэшIохыкIэ афэхъущтхэр агъэнэфагъэх. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм Адыгеим псынкIэу хэхъоныгъэ зэришIыщт шIыкIэр къыхахыгъ.

«Тишъолъыр икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Патрушев Дмитрий Николай ыкъом бэмышIэу зэIукIэгъу дытиIагъ. Ащ зэ­рэщырахъухьагъэм тетэу республикэм псынкIэу хэхъоныгъэ зэришIыщт документым ипроект икъэгъэхьазырынкIэ республикэм чанэу Iофхэр щызэрахьэх. ТызэрэзекIон фэе шIыкIэр тэшIэ. Анахьэу тынаIэ зытедгъэ­тыщтыр стратегическэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн ары. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу ишIуагъэкIэ республикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIын ылъэ­кIыщт. Экспертхэм уасэу къытатырэми тэркIэ мэхьанэшхо иI», — хигъэ­унэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъэхъагъэ хэлъэу Iофхэр зэхащэнхэмкIэ республикэм зэкIэ амалхэр иIэх. Финансхэр дэгъоу зыгъэ­федэрэ шъолъыр­хэм Адыгеир ащыщ. Аужырэ илъэситфым къыкIоцI республикэ бюджетым дотациеу къыIукIэрэр нахь макIэ хъугъэ, процент 27,4-рэ хъущтыгъэмэ, процент 20,8-м ар нэсыгъ. Рес­публикэм хэбзэ­Iахь, мыхэбзэIахь федэу иIэхэми ахэхъуагъ, сомэ миллиарди 9,3-рэ хъущтыгъэмэ, сомэ миллиард 13,5-м ар нэсыгъ. Инвестициехэр капитал шъхьа­Iэм къызэрэхалъхьэ­хэрэмкIэ Урысыем ишъолъырхэм азыфагу Адыгеим апэрэ чIыпIэр щиIыгъ.

Iофхэм язытет зэхъокIыныгъэшхо фэшIыгъэнымкIэ, рес­публикэм хэхъоныгъэ ин егъэшIыгъэнымкIэ кураторствэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэнкIэ, лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ ар амалышIоу щыт.

Зэхэсыгъом къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, Адыгеим ана­хьэу ынаIэ зытыригъэтын фаер энергие къэкIопIакIэхэр къыгъотынхэр, инфраструктурэмрэ гъогушIынымрэ зягъэ­ушъомбгъугъэныр, промышленностым, туризмэм, АПК-м алъэныкъокIэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэр ары. Респуб­ликэм имэкъу-мэщ хэхъоныгъэ зэришIырэ шIыкIэм экспертхэм осэ дэгъу къыратыгъ. Хэгъэгум ишъолъырипшI анахь дэгъу­хэу интенсивнэ те­хнологиехэм атетэу чъыгхатэхэм адэла­жьэхэрэм Адыгейри ахалъытагъ.


Республикэм игъоу ылъэгъухэрэм ащыщ бизнес цIы­кIумрэ гурытымрэ нахьыбэу IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, инвестициехэр къыхалъхьанхэр. Индустриальнэ паркхэм язэхэщэни федэу зэрэщытыр къаIуагъ. АщкIэ Адыгеим проектэу «Индустриальнэ паркэу Яблоновскэр» щагъэцакIэ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм еплъыкIэу яIэхэр къаIонхэм пае муниципалитет пстэуми отраслэ пэпчъ Iофхэр зэращызэпыфэхэрэр куоу зэхафыгъ. Министерствэхэмрэ муниципальнэ образованиехэмрэ игъоу алъэгъухэрэр къыдалъытэнхэу къагъэ­гугъагъэх.

Пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зэхэсыгъом щафашIыгъэх. Ахэр анахьэу зыфэгъэ­хьыгъагъэхэр республикэм ипроектхэмкIэ федеральнэ министерствэхэм Iоф зэрадашIэщтыр, ахэм ягъэцэкIэнкIэ амалэу щыIэхэр гъэнэфэгъэнхэр, федеральнэ IэпыIэгъоу къаIукIэщтыр зэгъэшIэгъэныр ары.

Зэхэсыгъом икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ зэIукIэгъум щаштэгъэ унэшъо пстэури гъогу картэм зэрэхагъэхьащтхэр, кураторствэм республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэшхо зэрэригъэшIыщтыр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.