Язэпхыныгъэ агъэпытэзэ…

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм (Кубаньэнерго) игенеральнэ директорэу Сергей Сергеевым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу компанием икъутамэу Адыгеим щыIэм Натхъо Инвер пэщакIэу зэрэфашIыгъэр къыщаIуагъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, И.Натхъор илъэс зэфэшъхьафхэм Адыгэ электрическэ сетьхэм, зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Краснодарэнергоремонт», «Астраханьэнерго» зыфиIохэрэм япэщэ IэнатIэхэм аIутыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, шъолъырым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ «Россети Кубань» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм, ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэрэм бэ зэрялъытыгъэр хигъэунэфыкIыгъ. ЗэгурыIоныгъэу азыфагу илъыр гъэпытэгъэнымкIэ республикэм къытефэрэр зэкIэ тапэкIи зэригъэцэкIэщтыр пытагъэ хэлъэу къыIуагъ.

— Мэхьанэшхо зиIэ проектхэр непэ республикэм щытэгъэцакIэх, ащ къыхэкIыкIэ энергием ылъэныкъокIэ кIуачIэу щыIэхэм ахэдгъэхъон фае. Непэ энергокIочIэ лые зыIэкIэлъ подстанциехэм япчъагъэ макIэ, экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ащ иягъэ къэкIо. Шъо­лъырым иэнергетикэ шэпхъэшIухэм адиштэным, зиушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ предложениеу щыIэхэмкIэ компанием зэпхыныгъэу дытиIэр дгъэпытэным тыфэхьазыр. Мы пшъэрылъыр зэшIохыгъэнымкIэ республикэм щыIэ къутамэм ипащэу агъэнэфагъэм опытышхо зэрэIэкIэ­лъым, иIофшIэн хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм, шъолъырым ихъу­хьэрэм дэгъоу зэрэщыгъуа­зэм мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


Сергей Сергеевым къызэрхигъэщыгъэмкIэ, электроэнергиер икъу фэдизэу шъолъырым къыIэкIэхьаным, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм анахьэу анаIэ тырагъэтыщт. Ащ пае электросетьхэм якомплекс гъэцэкIэжьын инхэр щыкIонхэу агъэнафэ. ПодстанциякIэхэм яшIын ыкIи щыIэхэм язэтегъэпсыхьан инвестиционнэ ахъщэр пэIуагъэхьащт. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр Мыекъуапэ иэлектросетьхэм ягъэкIэжьын ары.

Тарифхэм ягъэнэфэн, джащ фэдэу энергетикэм ипсэуалъэхэр къэблэгъэрэ бжыхьэ-кIымэфэ уахътэм фэгъэхьазырыгъэнхэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиныр, вице-премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр, компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм илIыкIохэр.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.