Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Италием икъалэу Куртатоне ипащэхэм тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект лъэныкъохэм зэдагъэцакIэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыдэгущыIагъэх къалэу Куртатоне имэрэу Карло Боттани, «Casa del Sole Onlus» зыфиIорэ ассоциацием ивице президентэу Эльвира Сангуанини, организацием испециалистхэр.

БлэкIыгъэ илъэсым мы лIыкIо купыр Адыгеим щыIагъ ыкIи ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ проектым игъэцэкIэн епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Зэпхыныгъэм иапэрэ лъэбэкъу хъугъэ «Casa del Sole Onlus» зыфиIорэм 2018-рэ илъэсым Мыекъуапэ икIыгъэ унэгъуитIур зэрэщыIагъэр. Ахэм ясабыйхэм мы гупчэм диагностикэ щакIугъ.

ЗэдэгущыIэгъоу яIагъэхэм язэфэхьысыжьэу Адыгеим испециалиститIумэ «Casa del Sole Onlus» зыфиIорэм егъэджэнхэр щакIу. Ахэр Адыгэ республикэ клиническэ психоневрологическэ диспансерым ипсихологэу Екатерина Ледневамрэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым икIэлэегъаджэу Мамыжъ Фа­тIимэтрэ. Ахэри зэдэгущыIэгъум къыхэлэжьагъэх. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рус­темрэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ гупчэм реабилитацие щызыкIугъэ сабыим ятэу МцIыхъу ТIахьиррэ.

— Аутизмэ зиIэ сабыйхэм реабилитацие акIунымкIэ шIуагъэ къэзытырэ системэ гъэпсыгъэным ыуж тит. 2015-рэ илъэсым мыщ епхыгъэу ны-тыхэм предложениеу къахьыгъэхэр зэдгъэшIагъэх, ахэр къыдыхэлъытагъэу непэ Iоф­шIэныр тэгъэцакIэ. Непэ пшъэрылъ шъхьа­Iэу щытыр мы лъэны­къомкIэ екIолIакIэхэр дгъэфедэнхэр ары. АщкIэ гупчэм амалэу, опытэу IэкIэлъыр тшIогъэшIэгъон, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Непэрэ мафэм ехъулIэу аутизмэ зиIэ сабыи 100 фэдиз республикэм щэпсэу. Ахэм реабилитацие акIуным ыкIи социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэгъэзагъэх псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ ухъумэнымкIэ министерствэхэр.

КъумпIыл Муратрэ Карло Боттанирэ зэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм нэмыкI лъэныкъохэми щатегущыIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мэкъу-мэщым, нэмыкI лъэ­ныкъохэм япхыгъэ проектхэр Адыгеимрэ Италиемрэ зэдагъэ­цакIэх. ТапэкIи мы IофшIэныр лъагъэкIотэн гухэлъ щыI.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.