Хьыкум приставхэм къаты

ЧIыфэр сомэ мин 300-м ехъу


Хьыкумым унашъоу ышIы­гъэм диштэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ хъулъфыгъэм исабый кIэлэпIупкIэр ритын фэягъ. Ащ нэмыкIэу мыщ ылъэ­ныкъокIэ джыри Iофи 2 къызэIуахыгъ. ЗэкIэмкIи чIыфэу телъыр сомэ мин 300-м ехъу.

Хьыкумым унашъоу ышIыгъэр зимыгъэцакIэкIэ пшъэдэ­кIыжьыр нахь агъэлъэшын зэралъэкIыщтыр хъулъфыгъэм гурагъэIуагъ, ау ащ къыгъэщтагъэп, хьыкум приставым зышIуигъэбылъэу тIэкIурэ хэтыгъ. Ащ ыпкъ къи­кIыкIэ розыскым ратыгъ.

Хьыкум приставым хъулъфыгъэм мылъкоу иIэр зэригъашIэзэ, ащ автомобиль зэрэтетхагъэр ыгъэунэфыгъ. ЧIыфэр къэзы­мыпщыныжьырэм иавтотранспорт ыгъэфедэн фимытэу унашъо ашIыгъ ыкIи ащ лъыхъу­хэу рагъэжьагъ. Охътэ тIэкIу те­шIагъэу машинэр нэмыкI водитель горэм зэрифэзэ къагъэуцугъ.

Хъулъфыгъэм ипшъэрылъхэр зимыгъэцакIэкIэ автомобилыр ащэщт, ащ кIэкIырэ ахъщэр чIыфэм, анахьэу кIэлэпIупкIэм итын, пэIуагъэхьащт.

ХэбзэIахьыр зетым ыуж…

Джэджэ районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм иавтомобиль ыщэным пае хэбзэIахьхэмкIэ чIы­фэу телъыр къыпщынын фаеу хъугъэ. Хьыкум приставхэм яотделэу мы районым щыIэм къыIэкIэхьэгъэ тхылъым зэритыгъэмкIэ, хэбзэIахьхэм ятынкIэ мыщ сомэ мини 160-м ехъу чIыфэ зэIуигъэкIагъ.

Хъулъфыгъэм имашинэ ыщэ­нэу зыфежьэм, ар къызэрэдэмыхъущтыр къыгурыIуагъ. Ащ къыхэкIыкIэ чIыфэу телъыгъэр зэкIэ къыпщыныжьыгъ. АщкIэ Iофыр зэфэшIыжьыгъэ хъугъэ.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.