Хьапс тыралъхьагъ

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ наркотикхэр хэбзэнчъэу къырамыгъэкIокIынхэмкIэ иотделэу Тэхъу­тэмы­къое районым щыIэм уплъэкIунэу ышIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым илъэс 37-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм хэбзэнчъэ зекIуакIэхэр къыхафэхэу егуцэфагъэх.

Хъулъфыгъэм лъыплъэнхэу рагъэжьагъ ыкIи наркотик зы­хэлъ пкъыгъо щыхьагъэр зыгорэм рищэзэ, ар къаубытыгъ. Ащ нэмыкIэу ежьым ыгъэфедэнэу мыщ фэдэ щыхьагъэ къыпкъырахыгъ.

Экспертхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, наркотик лъэпкъэу, синтетик зыхэлъ веществоу «соль» зыфаIорэр ары щыхьагъэм кIоцIылъыгъэр.

Мы лъэныкъомкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, наркотикыр бзэджашIэм къызIэкIигъахьэти, нэужым ИнтернетымкIэ ар зэрищэщтхэр къыгъотыщтыгъэх. Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, мы районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм IофыгъуитIумкIэ лажьэ иIэу алъытагъ.

Тэхъутэмыкъое район хьыкумыр Iофым зыхэплъэм, хъулъфы­гъэм илъэси 9 хьапс тырилъхьагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.