Р. Ахмедхановыр егъэжьапIэм икIэщакIу

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Махачкала» Махачкала – 1:0.
Бэдзэогъум и 24-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: В. Дорошенко – Краснодар, В. Шипков, А. Шрамко – Шытхьал.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Кирьян, Катаев, Омаров, Хьагъур (Макеров, 88), Белов, Ахмедханов (Юрченко, 93), Делэкъу (Ещенко, 62), Къонэ (Крылов, 79), Кадимов, Мамонов.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Р. Ахмедханов – 93 (пенальтикIэ).

Урысыем футболымкIэ изэнэ­къокъу зэрэрагъажьэрэр стадионым идикторэу Мэкъулэ Рус­лъан къыIуагъ, спортыр зышIогъэшIэгъонхэм къафэгушIуагъ. Командэхэм якапитанхэу Къонэ Амиррэ Камиль Агаларовымрэ Урысые Федерациемрэ Адыгэ Респуб­ликэмрэ якъэралыгъо быракъхэр стадионым щаIэтыгъэх.

БлэкIыгъэ илъэс ешIэгъум елъы­тыгъэмэ, 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум хэхьэрэ апэрэ ешIэгъум еплъынэу стадионым къэкIуа­гъэр бэкIэ нахьыб. Стадионым идэхьапIэхэм щапIэхэр къащызэ­Iуахыгъэхэу сатыушIхэм чанэу Iоф зэрашIэрэм цIыфхэр ыгъэгушIуагъэх, языгъэпсэфыгъо уахътэ гум шIукIэ къинэжьынэу агъэкIуагъ, лъэпкъ орэдхэм ядэIугъэх.

ЕшIэгъум иапэрэ такъикъхэм «Зэкъошныгъэм» тигъэгугъэ­щтыгъ. Делэкъо Аскэр метри 10 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлап­чъэм ыкIыб фэгъэзагъэу зигъэ­чэрэгъуи лъэшэу дэуагъ. Iэгуаор хъагъэм щычэрэгъущтэу стадионым дэс­хэм ащыщхэм алъыти, къызыщыпкIыгъэх, ау «Махачкалам» икъэлэпчъэIутэу Х. Гаджиевым IэпэIэсэныгъэ ин къыгъэлъагъуи, Iэгуаом кIуапIэ риты­гъэп.

Х. Гаджиевыр цыхьэшIэгъоу ешIагъ, бэрэ Iэгуаор къызэкIидзэ­жьыгъ. Ащ фэдэ къэлэпчъэIутым зэнэкъокъур къегъэдахэ, ухъу­мэн Iофыгъохэр егъэпытэх.

Антон Мамоновыр, Тофик Кадимовыр, Делэкъо Аскэр, Къо­нэ Амир къэлапчъэм благъэу екIухэу къыхэкIыгъ, ау блэущтыгъэх е Х. Гаджиевым Iэгуаор къызэкIидзэжьы­щтыгъ. Ризван Ахмедхановыр гупчэм дэгъоу щешIагъ. Зэхэщэн Iофхэр ыгъэцакIэхэзэ, къэлап­чъэм пчъагъэрэ дэуагъ.

Дагъыстан иешIакIохэр апэкIэ къызилъыхэкIэ, гупчэр нахь агъэ­федэзэ тикъэлапчъэ къекIущтыгъэх. Давид Гиголаевым къэлэпчъэбгыкъум Iэгуаор шъхьапыридзын зэрилъэкIыгъэр бгъэшIэгъонэу щытыгъ.

ЗэIукIэгъум иаужырэ такъикъ 20 командэхэр пхъашэу зэнэкъо­къугъэх. Зинасып къыхьырэм текIоныгъэр къыдихыщтэу тлъытэ­щтыгъэми, «Зэкъошныгъэм» иIэпэIэсэныгъэ нахьышIоу ыгъэ­фе­дэщтыгъ. ЕшIапIэм икIэлъэныкъо «Махачкалар» къикIын ылъэ­кIыщтыгъэп. Тренер шъхьаIэхэм ешIэкIо заулэ зэблахъугъ. «Зэ­къо­ш­­ныгъэр» текIоныгъэм зэрэ­фэбанэрэр зэIукIэгъум къыхэщыщтыгъ. «Махачкала» иухъума­кIохэм ащыщ шапхъэхэр ыукъуа­гъэх. Судьям пенальтир зегъэ­унэфым, Р. Ахмедхановым рэхьатныгъэ хэлъэу лъэшэу зэогъэ Iэгуаор лъхъанчэу быбызэ хъагъэм щычэрэгъугъ.

ХьакIэхэр апэкIэ къилъынхэу гуIагъэх шъхьае, пчъагъэр зэб­лахъунэу уахътэ яIэжьыгъэп. Командэхэм ешIэкIэ дахэ къагъэ­лъэгъуагъ. Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу бэдзэогъум и 28-м респуб­ликэ стадионым щыкIощтым «Зэкъошныгъэр» «Черноморец» Новороссийскэ щенэкъокъущт.

Пресс-зэIукIэр

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый зэри­лъытэрэмкIэ, тикомандэ зэнэкъо­къум фэхьазыр. ЕшIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр агъэгу­шIонхэ алъэкIыщт.

«Махачкалам» итренер шъхьа­Iэу Руслан Агаларовым къалэу Махачкала икомандищ ятIонэрэ купым щыкIорэ зэнэкъокъум зэрэхэлажьэрэм осэ ин фишIыгъ. Республикэм иныбжьыкIэхэр спортым фагъэсэнхэмкIэ, анахь дэгъухэр къыхахынхэмкIэ ар амалышIоу щыт. «Махачкалам» къэлэпчъэIут дэгъу иI, ау командэм хэхъоныгъэхэр фэшIыгъэнхэ фаеу Р. Агаларовым елъытэ.

КIэуххэр зэтэгъапшэх

СКА – «Краснодар – 3» — 1:2, «Спартак» Нч – «Алания» Вл – 4:2, «Урожай» — «Мэщыкъу» — 1:1, «Биолог» — «Волгарь» — 1:1, «Легион» — «Черноморец» — 1:1, «Спартак» Вл — «Динамо» — 0:2, «Анжи» Махачкала – «Интер» Щэрджэс­къал — тыгъуасэ зэдешIагъэх.

ЧIыпIэхэр

Командэхэм ешIэгъу тIурытIу мыгъэ яIагъэр.
1. «Динамо» — 6
2. «Зэкъошныгъ» — 6
3. «Спартак» Нч – 4
4. «Волгарь» — 4
5. «Краснодар-3» — 4
6. «Легион» — 4
7. СКА – 3
8. «Махачкала» — 3
9. «Биолог» — 2
10. «Анжи» — 1
11. «Черноморец» — 1
12. «Мэщыкъу» — 1
13. «Урожай» — 1
14. «Алания» — 0
15. «Спартак» Вл – 0
16. «Интер» — 0.

Урысыем и Кубок

«Зэкъошныгъ» — «Черноморец»
Урысыем и Кубок къыдэхы­гъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу Мыекъуапэ бэдзэогъум и 28-м щыкIощтыр финалым и 1/128-м хэхьэ. ЕшIэгъур сыхьатыр 18.30-м Адыгэ республикэ стадионым щырагъэжьэщт. ТекIоныгъэр къы­дэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт. «Зэкъошныгъэм» ешIэгъум текIоныгъэр къыщыдихынэу фэтэIо.