ЦIыфхэм яшIошIхэр зэрагъэшIагъэх

Адыгеим щыпсэухэрэм азыныкъо нахьыбэм финанс фэIо-фашIэхэр дэгъоу къафагъэцакIэу алъытагъ.


Урысыем и Лъэпкъ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ Адыгэ Респуб­ликэмкIэ икъутамэрэ республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ цIыфхэм яшIошIхэр зызэрагъашIэм ар нафэ къэхъугъ.

Республикэм исхэу зэупчIыгъэхэм япроцент 70,4-мэ (нахьыбэрэмкIэ ахэр къэлэдэсых) финанс фэIо-фашIэхэр дэгъоу къафагъэцакIэу алъытагъ. Процент 22,5-мэ а лъэныкъомкIэ загъорэ къиныгъохэм яуталIэхэу къаIуагъ. Проценти 7,5-мэ фэIо-фашIэхэр дэеу афызэхащэу анкетэхэм аратхагъ. ЗэупчIыгъэхэм азыныкъо нахьыбэм Iофыгъо шъхьаIэу къыхагъэщыгъэр банкоматхэр зэрэщымыIэхэр е ахэм тэрэзэу Iоф зэрамышIэрэр ары.

«Нэбгырэ 1700-мэ анкетэхэм Iоф адашIагъ, тэ тызыщыгугъыщтыгъэм нахьи ар фэди 4-кIэ нахьыб. ЦIыфхэм азыныкъо нахьыбэм къызэраIуагъэмкIэ, банкоматхэр зэрэщыIэхэм е зэрэщы­мы­Iэхэм, ахэм Iоф зэрашIэрэм бэ ялъытыгъэр. Ау хэгъэунэфыкIыгъэн фае ащ нэмыкI финанс фэIо-фашIэхэри зэрэдгъэцакIэхэрэр. Адыгеим исхэу зэупчIыгъэхэм азыплIанэм фэIо-фа­шIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар игъэкIотыгъэхэм зэрафэныкъор къыхагъэщыгъ. Джащ къеушыхьаты псэупIэ пэпчъ онлайн-фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэращызэхэщэгъэн фаер», — къыIуагъ Урысые Федерацием и Лъэпкъ банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ исектор ипащэу Мыгу Адам.

УплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэм­кIэ, станицэ, къоджэ цIыкIухэм финанс фэIо-фашIэхэр дэеу ащагъэцакIэх Интернетым иамалхэр зэралъымыIэсхэрэм къыхэкIэу. Къэлэдэсхэм япроцент 65-р мыщкIэ Iофхэм язытет егъэразэх. Финанс фэIо-фашIэхэр Адыгеим нахьышIоу щыгъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ проектым хэлажьэхэрэм мы Iофым джыдэдэм хэкIыпIэ къызэрэфагъотырэр къэIогъэн фае.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Урысыем и Банк и Къыблэ гъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Евгений Эберенц, Урысые Федерацием и Лъэпкъ банк Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ ипащэу Сергей Самойленкэр гъэтхапэм реги­он проектым «игъогу картэ» зэрэкIэтхагъэхэр, мы проектым ипхырыщын Адыгеим иведомствэ, иминистерствэ гъэнэфагъэхэр чанэу къызэрэхэла­жьэхэрэр.