ГъэрекIорэ IофшIагъэхэм ападзэжьыгъэу…

Теуцожь районым игупчэу Пэнэжьыкъуае «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ программэмкIэ гъэрекIо сомэ миллион пчъагъэ зытефэгъэ IофшIэнышхохэр щагъэцэкIагъэх.

ЕджэпIэжъыр арагъэгъэцэкIэжьи, ищагуи зэтырагъэпсыхьи, автомашинэ гъэуцупIэхэри, тетIысхьапIэхэри арагъэшIи районым икъулыкъушIэпIэ пчъа­гъэхэр мыщ къагъэкIожьыгъэх. Къоджэ паркри агъэкъэбзэжьи, лъэс гъогоу щызэбгырыщыгъэ­хэри плиткэмкIэ агъэпкIэжьхи, чъыг цIыкIухэри дагъэтIысхьажьи, чэщырэ къэнэфэу арагъэшIыгъ. Спорткомплексышхори ащ пэмычыжьэу щагъэпсыгъ.

Джы бэмышIэу Пэнэжьы­къуае икъыдэкIыпIэ къыщегъэ­жьагъэу нэшъукъое чылэ кIоцIым къэсэу гъогум асфальт къытыралъхьагъ. Джэджэхьаблэ идэ­хьэгъу къыщыублагъэу идэкIыгъо нэсэу грейдерхэм гъогур зэрагъафэу, мыжъори гъогум къытыратакъоу рагъэ­жьагъэти, ар зыхэхьэрэ программэм тыкIэупчIагъ.

— Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат унашъоу къафишIыгъэм елъытыгъэу а зигугъу къэпшIыгъэ IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр «Адыгеяавтодорыр» ары, — еIо район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азэмат. — Тэри гъэре­кIорэ программэу «ШэпхъэшIу­хэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIоу район гупчэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм фэгъэхьыгъэмкIэ IофшIэнышхо­хэм ахэдгъахъоу едгъэжьагъ. Ахэр зыфэдэхэр уигъэлъэгъущтых архитектурэмкIэ, псэолъэ­шIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ администрацием игъэIорышIапIэ ипащэу ТхьалI Адам.

Адам тырищажьи район гупчэр гъэкIэрэкIэгъэнымкIэ гъэрекIо Iофэу ашIагъэу ыпшъэ­кIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм апы­дзагъэу мэфэ заулэм зэшIуа­­хы­гъэр, непэ зыпылъхэр, тапэкIэ ашIэщтхэр тигъэ­лъэгъугъэх, къытфиIотагъэх.

ГъэрекIо паркэу агъэкIэжьыгъэм ыбгъукIэ рекIокIырэ гъогум асфальты­жъэу телъыгъэр тырахыжьи, плиткэр дахэу тыралъхьагъ, гъучI чэури, къэла­- п­чъэри зэблахъу­щтых. ЗэкIэ къызэдгъэлъэгъуи тыкъызэкIожьым, мы Iофхэм афэгъэзагъэу, ахэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьэу администрацием ипащэ иапэрэ гуа­дзэу Зэрамыку Салбый гущыIэгъу къызфэдгъэхъугъ.

— ГъэрекIо тыздэлэжьэгъэ программэу район гупчэр зэтегъэпсыхьэгъэным фэгъэхьыгъэр лъыгъэкIотэгъэныр ары мыгъи тызпылъыщтыр, — еIо ащ. — Ахъщэу къытфатIупщы­гъэр сомэ миллионипшI — Урысыемрэ Адыгэ Республикэмрэ ябюджетхэм сомэ миллионитф зырыз. Тэри сомэ миллион хэдгъэхъощт.

КъызэрэтфаIотагъэмкIэ, фэтэри 8-у зэхэт унэм ищагу зэтырагъэпсыхьагъ, кIэлэцIыкIу джэгупIэри дагъэуцожьы. Ащ сомэ мин 920-рэ пэIухьагъ.

— Анахь шъхьаIэр сомэ миллиони 3-рэ мин 500-рэ зытефэрэр, — еIо Зэрамыкум, — ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ паркым ичэубгъукIэ рекIокIырэ лъэс гъогоу плиткэ зытетлъхьэгъахэм пыгъэщэгъэ бульварэу Краснодар кIорэ автомобиль гъогушхом узэрекIолIэжьыщтыр ары. Ащ метрэ 900 икIыхьэ­гъэщт. Ар чэщырэ къагъэнэфэу, ыбгъукIэ чъыг цIыкIухэр щытхэу, тIысыпIэхэри иIэхэу агъэпсыщт. А гъогум автобус къэуцупIэр тет. Ащ фэшI район гупчэм къакIохэрэр, кIожьыхэрэр а лъэс гъогум рыкIощтых. ПлиткэкIэ ари гъэпкIэгъэщт. А чIыпIэм щыт кIэлэцIыкIу джэгупIэжъыр Iутхыжьынышъ, нахь зэтегъэ­псыхьагъэу дгъэуцущт. Лъэс гъогур сымэджэщ къэгъэзэгъум зынэсыкIэ, плиткэкIэ гъэпкIэгъэ гъогу цIыкIу хэтщыщт. А къэгъэ­зэгъу дэдэм дэжь сквери щыдгъэпсыщт.


Ащ ишIын зэрэфежьагъэхэр зэдгъэлъэгъугъэ. Сотых 20 хъу­рэ чIыпIэр чэу дахэкIэ къэшIыхьагъ. Ащ ыгузэгу Пэнэжьыкъуае иапэрэ фонтан щагъэ­псынэу рагъэжьэгъах. Ари чэщырэ къэнэфэу ашIыщт, чъыг цIыкIухэр дагъэтIысхьащтых, тIысыпIэхэр дагъэуцощтых, гъэ­псэфыпIэ хъущт. Мотор цIыкIум фонтаным Iоф ригъэшIэщт. Ащ игъэпсыни сомэ миллионрэ мин 240-рэ тырагъэкIодэщт.

Корр.: КъызэрэпIорэмкIэ, апэрэ фонтаныр Пэнэжьыкъуае зыщагъэпсыгъэр районым итарихъ хэхьащт.

З. С.: Хьау, Рэмэзан, ятIо­нэрэри ащ дэттIупщыщт. Гъэ­рекIо спорткомплексышхоу Къум­пIыл Мурат тфаригъэшIыгъэр зэрэхьазырыр ошIэ. Ащ ищагу автомашинэ гъэ­уцупIэ, «орэд къэзыIорэ» ятIо­нэрэ фонтаныр, кIэлэцIыкIу джэгупIэ щыдгъэ­псыщтых. А зэпстэумэ ягъэцэ­кIэн сомэ миллиони 4-рэ мин 800-рэ пэIу­хьащт.

Корр.: Зигугъу къэпшIыгъэхэр Iофышхох. ГъэрекIо район гупчэр гъэкIэрэкIэгъэнымкIэ жъугъэцэкIагъэм пыгъэщагъэхэу джы зигугъу къэпшIыгъэ отэрыр къызыхэхъожькIэ, Пэнэжьы­къуае ипчэгу умышIэжьынэу дэхэ дэдэ хъущт, ихэхъоныгъэ­хэр нахь къэлъэгъощтых. Сыдигъуа ар зытлъэгъущтыр, цIыфхэр зыжъугъэгушIощтхэр?

З. С.: Мылъкур къатIупщы­гъах. IофшIэнхэр зыгъэцэкIэщтхэ псэолъэшI бригадэхэр зэхэщэгъахэх. Ахэм зэзэгъыныгъэу адэтшIыгъэхэр еIолIапIэ имыIэу агъэцакIэ. Зедгъэжьагъэри бэшIагъэп. Мэфэ заулэрэ дэгъоу Iоф зэрашIагъэр, егугъухэзэ зэрэлажьэхэрэр ори плъэгъугъэ. Арышъ, шышъхьэIу мазэм ыкIэхэм адэжь псэолъэшI бригадэ пэпчъ зыфэгъэзэгъэ Iоф­шIэнхэр къыухынхэу ары, укъе­тэгъэблагъэ.

Нэхэе Рэмэзан.