Сомэ миллиони 150-рэ халъхьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Планета Гипс» зыфиIоу Мыекъопэ районым Iоф щызышIэрэм щыIагъ ыкIи псэолъэшIыным щагъэфедэрэ зэхэгъэкIухьэгъэ гъушъэхэм якъыдэгъэкIын фэгъэзэгъэ заводым ишIын фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэм защигъэгъозагъ.

Республикэм ипащэ игъусагъэх Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Олег Топоровыр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ игуадзэу Геннадий Митрофановыр.

«Планета Гипсым» ипащэхэм ясовет итхьаматэу Александр Колесниковым къызэриIуагъэмкIэ, 2008-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу предприятиер анахьэу зыфэгъэзагъэр гипс мыжъор переработкэ ашIызэ, псэолъэшIыным щагъэфедэрэ гипсыр (алебастр) къыдэгъэкIыгъэныр ары.

Гипс мыжъор къычIэзыхырэр зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Нерудстройкомыр» ары. Мыжъор техническэ шэпхъэ гъэнэфагъэм дештэ. Гипсым хашIыкIых штукатуркэ гъушъэр, шпатлевкэр, гипсоблокыр ыкIи нэмыкI псэолъэшI пкъыгъохэр. Продукциер чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыIуагъэкIы.

Инфраструктурэ зэтегъэ­псы­хьагъэ зэрэщыIэм, псэолъэшIыным щагъэфедэрэ гипсыр дэгъоу зэрэIукIырэм, предприятие цIыкIухэм ыкIи гурытхэм респуб­ликэм IэпыIэгъу зэрэщагъотырэм яшIуагъэкIэ мыщ нахь зиушъомбгъун ылъэ­кIыгъ. Ащ къыкIэлъыкIоу псэолъэшIыным щагъэфедэрэ зэхэгъэкIухьагъэхэ гъушъэхэм якъыдэгъэкIын фэгъэзэгъэ заводым ишIын фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектым игъэцэкIэн жъоны­гъуакIэм аухыгъ. «Зы шъхьаныгъупчъэкIэ» за­джэхэрэ шIыкIэм тетэу ар зэшIуахыгъ. Ащ ишIуа­гъэкIэ Iофыгъохэу къэуцухэрэм ащыщыбэр зэшIуахын зэра­лъэкIыгъэр А.Колесниковым къыхигъэщыгъ. Предприятие цIыкIухэм ыкIи гурытхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фэшI шIуагъэ къэзытхэрэ екIолIакIэхэр шъо­лъырым зэрэщагъэфедэхэрэмкIэ, мыщ хэщагъэхэм ягумэкIыгъохэр зэрэзэхашIэрэмкIэ шъо­лъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм, Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрафэразэхэр къыIуагъ.

«Планета Гипс» зыфиIорэм аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ техникэр зэригъэфедэрэм ишIуа­гъэкIэ экологием ылъэныкъокIэ продукцие къабзэ къыдегъэкIы, уасэу ыгъэуцухэрэми уагъэрэзэнэу щыт. Продукциер автомобиль ыкIи мэшIоку транспортымкIэ Iуащы. Ащ фэдэ екIо­лIакIэми мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ Урысыем и Къыблэ ипредприятиехэм ыкIи нэмыкI шъолъырхэм шэпхъэшIухэм адиштэрэ гипсыр псынкIэу аIэ­кIагъэхьан амал щыI.

Гипсыр автоматикэ шIыкIэм тетэу къыдагъэкIы, предприятием ищыкIагъэхэ специалистхэр иIэх. ЗэкIэ продукцием сертификат пылъ, ащ изытет зыуплъэ­кIурэ лабораторием Iоф ешIэ.

Инвестиционнэ проектым игъэцэкIэн сомэ миллиони 150-рэ халъхьагъ, IофшIэпIэ чIыпIэ 27-рэ къызэIуахыгъ. Непэрэ мафэм предприятием зэкIэмкIи нэбгырэ 65-рэ Iут. Ахэм ягурыт лэжьапкIэ сомэ мин 28-м ехъу.

ЧIыпIэ предприятиехэм инвестиционнэ амалэу аIэкIэлъым зызэриушъомбгъурэм дакIоу, экономикэми хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. ШIуагъэ къытэу IофшIэным игъэпсын ыкIи игъэIорышIэн изэхэщэн изы щысэу мы проектыр зэрэщытыр къыIуагъ.

— ЧIыпIэм къыщыдагъэкIырэ продукциер бэдзэрым щызекIоным, зэнэкъокъу шIы­кIэм шIуагъэ къытыным мы предприятиер фэIорышIэ. Ащ нэмыкIэу, предприятиехэр къызэрэзэIутхыхэрэм дакIоу, социальнэ Iофыгъохэм ащыщ­хэри тэгъэцакIэх — бюджетым къихьэхэрэ хэбзэIахьхэм, Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэм ахэхъо, республикэм щыпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIум феузэнкIы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Инвестициехэм алъэныкъокIэ республикэм ипащэхэм зэра­хьэрэ политикэм шIуагъэ къызэритырэм ишыхьат заводыкIэу къызэIуахыгъэр.

— Экономикэм инвестициехэр хэлъхьэгъэнхэр типшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ащыщ. Аужырэ илъэсхэм мы лъэныкъомкIэ щыIэ хэбзэгъэуцу­- гъэм зэхъокIыныгъэхэр фэтшIыгъэх, екIолIакIэхэр дгъэфедэхэ хъугъэ. ШъолъырымкIэ мэхьанэ зиIэ проектхэм ягъэ­цэкIэн «зы шъхьаныгъуп­чъэкIэ» заджэхэрэ шIыкIэмкIэ лъытэгъэкIуатэх, экономикэ политикэмкIэ Координационнэ совет зэхэтщагъ. Ахэм афэдэ лъэбэкъухэм къакIэ­лъыкIоу инвестициехэм алъэ­ныкъокIэ республикэр нахь хъопсагъо хъугъэ, — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Инвестициехэм алъэныкъокIэ щыIэ Лъэпкъ рейтингым изэфэ­хьысыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, Адыгеим гъэхъэгъэшIухэр зэри­шIыгъэхэр нафэ. 2016-рэ илъэ­сым я 69-рэ чIыпIэр ыIыгъыгъэ­мэ, 2019-рэ илъэсым шъолъырым я 26-рэ чIыпIэр ыубытыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым мылъку шъхьаIэм инвестициеу халъхьагъэм зэрэхэхъуагъэр проценти 142,5-м (2017-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ) кIэхьагъ. А къэгъэ­лъэгъонымкIэ Адыгеим апэрэ чIыпIэр Урысыем щиубытыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.