ХэбзэухъумакIохэм къаты

Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кадрэхэмкIэ подразделениехэм 2019-рэ илъэсым имэзих IофшIэнэу агъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэр зыщашIыгъэхэ зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ.

Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ полковникэу Александр Ермиловым. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ведомствэм иаппаратрэ иотделхэмрэ якъулыкъушIэхэр.

А.Ермиловым пэублэ псалъэ къышIызэ, мы илъэсныкъом ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ подразделениехэм яIофышIэхэм щытхъу хэлъэу къулыкъур зэрахьыгъэр, япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэхэр хигъэунэфыкIыгъ.
ЗиIофшIэнкIэ анахь къахэщыгъэхэ къулыкъушIэхэм АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Ахэм ащыщых Александр Муратовыр, Виктория Качаровскаяр, Александр Богдановыр, Къанэкъо Любовь, Эмма Михайлец ыкIи КIэмэщ Нэфсэт.

Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм фэгъэзэгъэ къулыкъум Тэхъутэмыкъое районым Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щыригъэкIокIыгъэх. Мы муниципалитетым щыпсэурэ илъэс 38-рэ зыныбжь хъулъфыгъэр хэбзэнчъэу зэрэзекIорэр гъэунэфыгъэным а пстэури фэгъэхьыгъагъ.

Полицием иIофышIэхэр ыпэкIи мы хъулъфыгъэм лъыплъагъэх, ащ иунэ наркотикхэр щиIыгъынхэ ыкIи ыгъэфедэнхэ ылъэкIыщтэу мы мафэхэм къэбар къаIэкIэхьагъ.

Зэгуцафэхэрэм иунэ къызалъыхъум, кIэп зыкIоцIыщыхьэгъэ пкъыгъо 12 къырахыгъ. Эксперт-криминалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ ар грамм 25-м ехъу.

Хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ, лажьэ иIэу загъэунэфыкIэ илъэси 3-м нэс хьапс къыхьын ылъэкIыщт.

ЦIыфхэм зыкъыфагъэзагъ

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу, полицием игенерал-майорэу Владимир Алай гумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр Мые­къуапэ щыригъэблэгъагъэх. Республикэм щыпсэухэрэ нэбгыри 9-мэ пащэм зыкъыфагъэзагъ. Ведомствэм иподразделениехэм ыкIи икъулыкъухэм ялIыкIохэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

ХэбзэухъумакIохэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм, уголовнэ Iоф зырызхэм язэхэфын зэрэлъыкIуатэрэм, нэмыкI Iофыгъохэми цIыфхэр агъэгумэкIыщтыгъэх. Джащ фэдэу поли­цием ухэхьан зэрэплъэкIыщтым ылъэныкъокIи упчIэхэр къатыгъэх. Закъыфэзыгъэзэгъэ пстэуми игъэкIотыгъэ джэуапхэр арагъэгъотыгъэх, ащ дакIоу министрэм къулыкъу зэфэшъхьафхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

УплъэкIунхэр макIох

2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 6-м автомобиль гъогоу «Инэм – Адыгэкъал» зыфиIорэм хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъо къыте­хъухьагъ. ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэунэфыгъэмкIэ, къуа­джэу Тэхъутэмыкъуае фэзыузэнкIыгъэу чъэщтыгъэ Лада Приорэм ируль кIэрысыгъэ водителым гъогурыкIоным ишапхъэхэр ыукъуагъэх, игъогу текIи, ыпэкIэ къикIыщтыгъэ КамАЗ-м еутэ­кIыгъ.

ГухэкIышху нахь мышIэми, Приорэм иводительрэ илъэс 37-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу ащ къыдисыгъэмрэ аварием хэкIодагъэх. Хьылъэзещэ машинэм ируль кIэрысыгъэм зи къехъу­лIагъэп.

Мы хъугъэ-шIагъэм епхыгъэ уплъэкIунхэр хэбзэухъумакIохэм рагъэкIокIых.