Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэр

Псауныгъэр анахь шъхьаIэхэм ащыщ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэхэ Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим зэрифэшъуашэу щырагъэжьагъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэр.

Мыщ игъэцэкIэн сомэ миллиарди 3-рэ миллиони 151-рэ рес­публикэм щыпэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Ащ щыщэу сомэ миллион 237,2-р республикэ бюджетым къытIупщыщт. Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэхэм япхырыщын фытегъэпсыхьэгъэ шъолъыр проекти 7 Адыгеим щаштагъ.

Апэрэ медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэным исистемэ хэ­хъо­ныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт фельдшер-мамыку Iэза­пIэ ашIыщт, ФАП 23-мэ, врачебнэ амбулатории 5-мэ гъэцэкIэ­жьынхэр арашIылIэщтых. Мобильнэ комплекси 6 зэра­гъэгъотыщт.

Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэIорышIэщтхэ зэхъокIыныгъэхэр республикэм ит медицинэ учреждениехэм ащашIынхэу агъэ­нафэ. Гу-лъынтфэ узхэм зыщяIэзэхэрэ шъолъыр лъынтфэ гупчэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым хэтым оборудованиеу чIэ­тыр нахь дэгъукIэ зэб­лахъущт. Джащ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фашIыщтых Адыгэкъалэ дэт сымэджэщми.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, республикэм илъэс къэс адэбз узым ыпкъ къикIыкIэ нэбгырэ миным ехъу­мэ ядунай щахъожьы. ЦIыфхэр нахьыбэу зэрылIыкIхэрэ узхэмкIэ адэбзыр ятIонэрэу щыт.

Лъэпкъ проектэу мыгъэ агъэ­цэкIэнэу рагъэжьагъэм ахъщэр нахьыбэу зыпэIуагъэхьащтыр адэбз узым гумэкIыгъохэу епхыгъэхэм ядэгъэзыжьын ары. Мы илъэсым Iоныгъом и 1-м ще­гъэжьагъэу Адыгэкъалэ дэт меж­район сымэджэщэу Батмэным ыцIэкIэ щытым амбулаторнэ шIыкIэкIэ адэбз уз зиIэхэм Iэпы­Iэгъу зыщарагъэгъотырэ гупчэм иIофшIэн щыригъэжьэщт. Мы узыр зиIэхэм ящыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъур, ащ къыдыхэлъы­тагъ химиотерапиер, арагъэгъо­тыщт. 2021-рэ илъэсым мыщ фэдэ гупчэ Кощхьэблэ район сымэджэщми къыщызэIуахыщт.

КIэлэцIыкIухэм медицинэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотхэрэ учреждениехэми оборудованиякIэ аIэкIагъэхьащт. Джащ фэдэу специалистхэм шIэныгъэ куухэр аIэкIэлъхэу Iоф ашIэным мэхьанэшхо ратыщт.

Адыгеим щыпсэухэрэм япсауныгъэ изытет лъыплъэнхэм, уплъэкIунхэр зэрифэшъуашэу ашIынхэм диспансеризациер фэIорышIэ. 2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м къыщыублагъэу мыщ зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Джы нахьыбэрэ цIыф­хэм диспансеризациер акIун фае. Илъэс 18 — 39-м къыхиубы­тэхэрэм илъэсищым къыкIоцI зэ, илъэс 40-м ехъугъэмэ илъэ­с къэс уплъэкIунхэр ашIынхэ фае. Диспансеризацием хахьэ­хэрэ медицинэ фэIо-фашIэхэм яп­чъагъэ нахьыбэ хъугъэ. Мыхэр зыщакIухэрэ учреждениехэм пчыхьэм, зыгъэпсэфыгъо ма­фэхэм цIыфыр яолIэн амал щыIэ хъугъэ. IофшIэгъу уахътэм диспансеризациер зыкIурэм ыпкIэ хэлъэу зыгъэпсэфыгъо мафэ къыратыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.