Зэрифэшъуашэу Iоф адашIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэм, тиэкономикэ мылъку къыхэзылъхьэ зышIоигъохэм зэрифэшъуашэу Iоф адэшIэгъэным, административнэ ыкIи нэмыкI пэрыохъухэр щымыIэнхэм республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм анаIэ атет.

Шъачэ, Санкт-Петербург, нэмыкI чIыпIэхэм ащызэхащэ­хэрэ экономическэ форумхэм республикэр чанэу ахэлажьэ, проектхэу къыгъэхьазырхэрэр инвесторхэм зэрашIогъэшIэгъон­хэм ишыхьатэу сомэ миллиард пчъагъэ зытефэхэрэ зэзэгъыныгъэхэм акIэтхэ. Ахэм ащыщыбэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ хъугъэ, джырэ уахътэм агъэцакIэхэрэри щыIэх.

Предприятиеу зэхащагъэм итхын (регистрациер) ыкIи псэуалъэр ашIынымкIэ Iизын ятыгъэным, электрическэ сетьхэм зарапхыным, нэмыкIхэм уахътэу апэIухьэрэр хэпшIыкIэу нахь макIэ хъугъэ. Ащ мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ шъолъырым къихьэрэ инвесторым апэдэдэ гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм Iоф зэрадишIэн ылъэкIыщтыр, инфраструктурэ зэтегъэпсыхьагъэ щыIэныр арых анахьэу ынаIэ зытыридзэрэр.

— Экономикэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм фэIорышIэхэрэ инвестиционнэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэн­хэм тыпылъ. Инвесторхэм алъэныкъокIэ тызэIухыгъ, ащ дакIоу республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ бизнесымрэ язэпхыныгъэ гъэ­пытэгъэным мэхьанэшхо етэты. Джащ фэдэу «зы шъхьа­н­ыгъупчъэкIэ» заджэ­хэрэ шIыкIэм къытыхэрэ амалхэм яшIуагъэкIэ инвестиционнэ проектхэр нахь псынкIэу, пэрыохъу щымыIэу гъэцэкIагъэхэ мэхъух, — еIо КъумпIыл Мурат.

Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэ­псыхьагъэу промышленностым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Фонд Адыгеим щызэхащагъ. Ащ иIофшIэн анахьэу зэпхыгъэр ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр мы отраслэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ федеральнэ бюджетым ыкIи унэе инвесторхэм ямылъку къызIэкIэгъэхьэгъэныр ары. Сомэ миллион 20-м ехъу зытефэхэрэ инвестиционнэ проектхэу, IофшIэпIэ чIыпIи 5-м нахь мымакIэу къызэIузыхын гухэлъ зиIэхэм республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу афэхъух, ащкIэ «зы шъхьаныгъупчъэкIэ» заджэхэрэ шIыкIэм иамалхэр агъэфедэх.

Псэуалъэу ашIыхэрэр аужырэ шапхъэхэм зэрадиштэн фаем дакIоу, социальнэ инфраструктурэр, машинэхэр зыдагъэуцущт чIыпIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, еджапIэхэр, нэмыкIхэри къыдыхэлъытэгъэнхэр респуб­ликэм ипащэ пшъэрылъ шъхьа­Iэу къегъэуцу.

— Аужырэ илъэсхэр пштэ­хэмэ, республикэм къыхалъхьэгъэ инвестициехэм анахьыбэр бизнес цIыкIум ыкIи гурытым къапкъырыкIыгъ. Мы предпринимательхэр арых анахь чанэу Iоф зышIэхэрэр, ахэр арых тызщыгугъыхэрэр. Ащ тыкъыпкъырыкIызэ бизнес сообществэм зэпхыныгъэу дытиIэр дгъэпытэным тапэкIи тыпылъыщт, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрилъы­тэрэмкIэ, джырэ дунаим инвестициехэм алъэныкъокIэ нэ­мыкI шъолъырхэм ыкIи къэралыгъо­хэм уянэкъокъунымкIэ амалхэу щыIэхэм ахэбгъэхъоныр пшъэ­рылъ шъхьаI.

— Инвесторхэм зэIухыгъэу ыкIи шъыпкъагъэ хэлъэу Iоф адэтшIэныр анахь шъхьаIэу тэлъытэ. АщкIэ къыттефэрэр зэкIэ тэгъэцакIэ, — еIо КъумпIыл Мурат.

Джырэ щыIакIэр пштэмэ, инвестициехэр экономикэм ылъапсэу зэрэщытым щэч хэлъэп. Инвестициехэр бэу зыхалъхьэрэ шъолъырым е къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэ, социальнэ мэхьанэ зиIэхэ проектхэр ыкIи программэхэр щыIэныгъэм щыпхырищынхэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ амалхэр нахьышIу ышIынхэ елъэкIы. Аужырэ илъэсхэм мы лъэныкъомкIэ Адыгеим щызэшIуахыгъэр бэ. Респуб­ликэм ипащэ къызэригъэна­фэрэмкIэ, ащ къыщымыуцухэу ыпэкIэ лъыкIотэнхэ, тиэкономикэ къыхалъхьэрэ мылъкум хагъэхъон гухэлъ щыI.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.