Тигъэзет иныбджэгъу полковникыр

Аскъэлае икIэлэ пIугъэу Теуцожь межрайон регистрационнэ, ушэтын отделением ипащэу, полицием иполковникэу, тигъэзет иныбджэгъоу, зыщыпсэурэ, зыщылэжьэрэ районым имызакъоу, чIыпIабэхэми дэгъоу ащызэлъашIэрэ ГъукIэлI Теуцожь ары мы тхыгъэр зыфэгъэхьыгъэр.

Шэн-хабзэр унагъом къыщежьэ

ШIукIэ, дахэкIэ игугъу зыкIашIырэр ипшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэхэрэр, цIыфыбэ дэдэу къеуалIэхэрэм ады­гэгъэ дахэ хэлъэу зэрадэгущы­Iэрэр, IэпыIэгъу зэрафэхъурэр ары.

 

Хэбзэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэр укъуагъэ мыхъоу аущтэу упсэуныр зэкIэми афызэшIокIырэп. Ауми, «икIыгъо зимыIэ щыIэп» аIошъ, Теуцожь унагъоу зыщапIугъэм зэрэщагъэсагъэм тетэу Iэдэб хэлъэу ахэр зэшIуихынхэ, Iофхэм хэкIыпIэ къафигъотын елъэкIы.

Теуцожь ятэу Аслъанбэч шъып­къагъэ зиIэу, иIо Iуагъэу, ишIэ шIагъэу Аскъэлае дэсыгъэ­хэм ащыщ. Лъытэныгъэшхо фашIыщтыгъ, кладовщикыгъ, хьамэм щылажьэщтыгъ, щэчакIощтыгъ, зыфагъазэрэр еIолIапIэ имыIэу ыгъэцакIэщтыгъ.

Ишъхьэгъусагъэр Пэнэжьы­къуа­екIэ Хъутмэ япхъоу Щамсэт лэжьэкIо-псэокIо унагъо къикIыгъэу щытыгъ. Зэшъхьэгъусэхэр зэфэдэхэу зэрихьылIагъэхэти, колхозым щысэтехыпIэу зэрэщылажьэхэрэм дакIоуи унэгъо дахи зэдашIэн алъэкIыгъ. Щамсэт тутынлэжь бригадэм извеньевоищтыгъ, икIалэхэр зыдищэхэзэ, къыздыригъаIэхэзэ Iоф­шIэныр шIу алъэгъоу ыпIу­гъэх. ЩэIэфэкIэ «Адыгэ макъэр» къы­ритхыкIыгъ, еджагъ, иунагъо исмэ шIу аригъэлъэгъугъ.

Аслъанбэчрэ Щамсэтрэ лъфыгъитф зэдагъотыгъ, дахэу апIугъэх, дэгъоуи рагъэджагъэх – Мэлайчэт, Сар, Рим, Мухьдин, Теуцожь. ЗэкIэми унэгъо дахэ­хэр ашIагъэх, мэлажьэх, янэ-ятэ­хэу щымыIэжьхэм (Алахьым джэнэтыр къарет) ялъагъо агъэ­кIэракIэзэ рэкIох, хъупхъэу мэлажьэх, мэпсэух. Ащ фэшы­хьат мы тхыгъэр зэхьылIэгъэ Гъу­кIэлI Теуцожь ищыIэкIэ-псэукIэ.

ИщыIэныгъэ гъогу

Теуцожь 1951-рэ илъэсым Аскъэлае къыщыхъугъ. Къоджэ гурыт еджапIэр къызеухым, Волгоград дзэ къулыкъур щи­хьыгъ, МВД-м идзэкIолIыгъ. Ащ къызекIыжьым милицием хэ­хьагъ. Конвой къулыкъум хэ­тыгъ, гъогу патрулэу илъэсибгъу фэдизрэ Iоф ышIагъ. Нэужым ГАИ-м административнэ IофхэмкIэ иинспекторэу щытыгъ. Хъуп­хъэу, чанэу зипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Теуцожь нэужым район Къэралыгъо автоинспекцием пащэ фашIыгъ. 2009-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Теуцожь МРЭО-м итхьамат. Iоф ышIэзэ апэ Мыекъуапэ дэтыгъэ автодорожнэ техникумым заочнэу щеджагъ. Нэужым Московскэ социальнэ къэралыгъо университетым июрфак къыухыжьыгъ.Корр.: Дзэм къулыкъу зэрэщыпхьыгъэри хэт зыхъукIэ, милициемрэ полициемрэ Iоф зэращыпшIэрэр илъэс 40 фэдиз хъугъэ. Апэрэ званиер сыд фэдагъа, сыдым унэсыгъа?

Гъу. Т. Шапхъэм тетэу, апэ сысержантыгъ, етIанэ старшина сыхъугъ. Офицер званиер младший лейтенанткIэ езгъэжьэгъагъ, 2017-рэ илъэсым полицием иполковник сыхъугъ.

Корр.: ТыпфэгушIозэ тыпфэлъаIо уищытхъоу аIорэм хэхъо­нэу. Адэ, IофшIэныр зеогъэ­жьакIэм IэпыIэгъу, упчIэжьэгъу къыпфэхъугъэхэр, гъогу лъэгъо дахэу къэпкIугъэм утезыгъэхьагъэхэр угу къэкIыжьыха?

Гъу. Т. ШIу къыпфэзышIагъэ­хэр зыщыгъупшэхэрэм сащыщэп, сыгу илъых апэрэ мафэхэр. ТыкIэлагъ, зыщедгъэжьэщтыр тшIэщтыгъэп. А лъэхъаным район гупчэр Тэхъутэмыкъуае щы­Iагъ. Ащ ыуж Адыгэкъалэ, етIанэ Пэнэжьыкъуае къахьыжьыгъ. Милицием иотдел ипэщагъэхэу Iоф зыдэсшIагъэхэр Мамыекъо Ким, ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Ситкин Хьэсан, IофшIэкIэшIум тыфигъа­сэщтыгъ милицием иучастковэ инспекторхэм япэщагъэу Мамый Кимэ. Пасэу идунае ыхъожьыгъ, Тхьэм джэнэтыр къырет. Едыдж Пщымафи къытфэдэгъугъ, тщыгъупшэрэп.

ЯIофшIагъэхэр

— Сызипэщэ Теуцожь МРЭО-м къегъэгъунэх Адыгэ­къалэ, Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэр. Мы лъэхъаным Псыфабэри къытапхыгъэгу. КъытфэкIох Северскэ районми, Краснодари, нэмыкI чIыпIэхэми къарыкIы­хэрэри, — еIо Теуцожь. — Сызипэщэ коллективым ип­шъэ­рылъ шъхьа­Iэр ав­томаши­нэхэр регистрацие шIыгъэнхэр ыкIи автоеджэпIэ 11-мэ ачIэс­хэм экзаменхэр аIыхыгъэныр ары. А IофшIэнхэр Адыгэкъалэ щытэгъэцакIэх. Ащ нэмыкIэу тифилиалэу Тэхъутэмыкъуае дэтым автомашинэхэр учетым щыхагъэуцох.

Нафэ къызэрэтфэхъу­гъэмкIэ, автоеджэпIэ 11-у Теуцожь зигугъу къытфишIыгъэхэм ащыщэу 8-р унэе еджапIэх, адырищыр ДОСААФ-м иеджапIэхэу Адыгэкъа­лэ, Тэхъутэмыкъуае, Пэнэжьыкъуае адэтхэр арых. Ахэм ащырагъэджагъэхэр график гъэнэфагъэм тетэу МРЭО-м къафащэхэшъ, экзаменхэр аща­Iахых.

— ТиIофшIэн амалхэри дэгъух. АвтомашинэхэмкIи, компьютерхэмкIи, нэмыкIхэмкIи тызэтегъэпсыхьагъ, — икъэ­Iотэнхэм къахегъахъо Теуцожь. — Тиуни олъэгъу, хъоо-пщау, гуIэтыпI, нэфын. Тищагуи зэтегъэпсыхьагъ. АщкIэ республикэ ГАИ-м ипащэу Александр Курпас тызщигъакIэрэ щыIэп, лъэшэу тыфэраз.

Тэри тлъэкI къэдгъанэрэп. Тиколлектив инэп, нэбгырий тызэрэхъурэр. Мы лъэхъаным цIыфхэм автомашинэхэр бэу ащэфых, ащэжьы, зым адырэм тыретхэжьы, тыгъон Iофри къыз­хэхьажькIэ, бэ узфэсакъынэу хъурэр. Автомашинэр тыди учетым щыхэбгъэуцон уфит хъугъэшъ, Краснодари, тигъунэгъу районхэми къарэкIых. Зэ­кIэхэри мэгуIэх, фэбэшху, хым ежьагъэхэри, санаторием нэсынхэ фаехэри ахэтых. Экзаменхэр зытынхэу къытфащэхэрэри къазыхэхьажьхэкIэ, мафэ къэс Iофышху тызхэтыр.

Джа зэпстэумэ тиIофышIэхэр нэгушIоу апэгъокIых, цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх, къытфэразэхэу агъэкIожьых. Апэу зигугъу къэсшIыщтыр къэралыгъо автоинспекторэу, компьютерымкIэ экзаменхэр аIызыхэу, регистрацие Iофыми фэгъэзагъэу Шэуджэн Аслъан. Ащ игъус, иIэпыIэгъу ЛIыхьэтыкъо Руслъан, УдыкIэко Руслъани ищытхъу нэмыкI аIорэп. Ахэм мафэ къэс нэбгыришъэ фэдиз яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэ.

ГъукIэлI Теуцожь илъэс зэкIэ­лъыкIохэм ыгурэ ыпсэрэ еты­гъэу Iоф зэришIэрэм ифэшъошэ уасэ къэралыгъом къыфишIыгъ. Урысыем и МВД иминистрэу В. Ко­локольцевым къыфигъэшъошагъ медалэу «За доблесть в службе» зыфиIорэр. Ащ ыпэкIэ къыратыгъэх «За отличие в службе» зыфиIорэ медалэу ятIонэрэ степень зиIэр, бгъэхалъхьэхэу «Отличник милиции» ыкIи «За верность долгу», щытхъу тхылъ 15-м къехъу.

Лъэпсэ пыт

ГъукIэлI Теуцожь шъхьэгъусэ фэхъугъэр Краснодарскэ псыIыгъыпIэр ашIы зэхъум къагъэкощыгъэ къоджэ шIагъощтыгъэу Едэпсыкъоешхом щыщэу, Нэхаймэ япхъоу Разыет. МэкъумэщышIэ унагъо щапIугъэ пшъэшъэ­жъыер ишъхьэгъусэ дыригъаштэзэ псэугъэ, лэжьагъэ, илъэсыбэрэ Сбербанкым икъутамэу Пэнэжьыкъуае дэтым ипэщагъ.

НэбгыритIумэ лъфыгъитIоу зэдагъотыгъэр дахэу зэдапIу­гъэх, дэгъоуи рагъэджагъэх, тIуми Пшызэ мэкъумэщ институтыр къаухыгъ. Заремэ унагъо ихьагъэу Инэм щэпсэу, ащ ичIыпIэ кой иадминистрацие щэлажьэ. Азэмат полицием икапитан, Красногвардейскэ районым къэралыгъо автоинспекторэу Iоф щешIэ.

«Адыгэ макъэр» ягъогогъу

— Лъэпкъ гъэзетыр тиунэ илъэу слъэгъу зэхъум сыцIы­кIугъ, седжэшъущтыгъэп, — еIо Теуцожь, — тянэ тхьамыкIэр тутынлэжь бэлахьыгъ. ТIэкIу зыкъызытэIэтым, тэри тыздыри­гъаIэщтыгъ, тутыныр тыблэ­щтыгъ, къытиIорэр тшIэщтыгъ. ТыкъызэрэкIожьэу почтальоным адыгэ гъэзетыр къыхьыгъэмэ зэригъа­шIэщтыгъ. Ащ нахь икIэсэ гъэзет щыIагъэп. Зыпари химынэу къихьагъэхэм яджэщтыгъ, анахь ыгу ыхьыгъэхэр шъхьафэу ыгъэ­тIылъыщтыгъ, етIани пчъагъэрэ кIиджыкIыжьыщтыгъ. Идунай ехъожьыфэ джары зэрэщыты­гъэр. Ар къитымытхыкIэу, тиунэ къимыхьэу илъэс къыхигъэкIыгъэп. Тэри ащ тыригъэсагъэу игъогу тырэкIо, къитэтхыкIы, тикIасэу теджэ.

Аущтэу зэрэщытым тэри тыщыгъуаз. Джыри ГъукIэлI Теуцожь ГАИ-м ипэщагъ гъэзет кIэгъэтхэгъур къэсэу, тызежьэкIэ, ащ дэжь тыкIощтыгъ, ыкIи тэкIо. Сыдигъуи нэгушIоу къытпэгъокIы, иIофшIэгъухэм къызэрэраригъэтхыкIырэм имызакъоу, иныбджэгъухэу, ишъэогъухэу, иIахьылхэу, ветеранэу къалэхэм, къоджэ зэфэшъхьафхэм адэсхэм шIу­хьафтын фэдэу адыгэ гъэзетыр къафыретхыкIы, лъэшэу тегъэразэ, тхьаегъэпсэу.

Псауныгъэ иIэу, иунагъо датхъэу, шIукIэ, дахэкIэ ягугъу аригъэшIэу илъэсыбэрэ псэунэу фэтэIо.

Нэхэе Рэмэзан.