Президентыр афэгушIощт

Адыгеим щыпсэухэу зыныбжь илъэс 90-м ыкIи ащ къехъугъэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIощт УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр.

Мыщ фэдэ тхыгъэ респуб­ликэмкIэ къызIэкIэхьащтхэм япчъагъэ нэбгырэ 37-рэ мэхъу. Ахэр зэкIэ Хэгъэгу зэошхом иветераных.

Мы мазэм къызщыхъугъэ мафэр хэзыгъэунэфыкIыхэрэм янахьыбэм аныбжь илъэс 90-рэ (нэбгырэ 26-рэ), нэбгыри 10-м илъэс 95-рэ къагъэ­шIагъ. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щыпсэурэ бзылъфыгъэм ыныбжь бэдзэогъум илъэси 100 хъущт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгеим щыIэм иIофышIэхэр зимэфэкI хэзы­гъэунэфыкIырэ пстэуми афэгушIох, псауныгъэ пытэ яIэу джыри илъэсыбэ къагъэшIэнэу афэлъаIох.