КIалэм ебгъэлъэгъурэр игъогу

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет кIэлэцIыкIухэм, еджакIохэм апае зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр зэхещэх.

Адыгеим шахматхэмкIэ изэ­нэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Аныбжьхэм ялъытыгъэу купэу зыхэтхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэ ХьапэкIэ Батыр, Джэндар Щамилэ, Тимур Билен гущыIэгъу тафэхъугъ.

ХьапэкIэ Батыр очкоуи 4 къы­хьыгъ, апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ. Джэндар Щамилэ очкоуи 3 иIэу ятIонэрэ хъугъэ. КIэлэцIыкIухэм къызэрэтаIуа­гъэм­кIэ, шах­мат ешIэнхэр ашIогъэшIэгъон.

КIэлэцIыкIухэм ятренерэу Диана Литвиновар ыгъасэхэрэм къащытхъугъ. Агу етыгъэу спортым пыщагъэх, лъэпкъ шэн-хабзэхэр зэрагъашIэх.

Ящэнэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Тимур Билен янэу Аленэ къыхигъэщыгъ республикэм шахматхэмкIэ иклуб зычIэт унэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэр. Зыныбжь хэкIотагъэхэри, кIэлэцIыкIухэри щызэIокIэх, нахь IэпэIасэр ешIэгъухэм къагъэлъагъо.

Наталья Козменкэм Тимур Билен егъасэ. Шъэожъыем ныб­джэгъукIэхэр спортым зэрэщигъо­тыхэрэм тренерыр игуапэу къытегущыIэ.

Адыгэ Республикэм испорт иветеранэу, республикэм шахматхэмкIэ апэрэ чIыпIэр пчъагъэрэ къыщыдэзыхыгъэ Николай Удовиченкэм тизэдэгущыIэгъу лъигъэкIотагъ.

— ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ кIэлэцIыкIухэр еджапIэм джыри кIохэрэп, — къеIуатэ Николай Удовиченкэм. – Аныбжь икъугъэп. ХьапэкIэ Батыри, Джэндар Щамили, Тимур Билени шахмат зэрешIэхэрэм сылъыплъагъ. ПсынкIэу гупшысэн­хэм, хэкIыпIэ тэрэзхэр къагъотыным шахматым фегъасэх. КIалэхэр алъэ пытэу зытеуцохэкIэ спортышхом зыкъыщагъотын алъэкIыщт. Спортым дакIоу цIыфышIу хъущтхэу сэгугъэ.

Николай Удовиченкэм кIэлэцIыкIухэр егъасэх. Ащ къызэри­Iуагъэу, кIалэм ебгъэлъэгъурэр игъогу.

Сурэтым итхэр: Джэндар Щамил, ХьапэкIэ Батыр, Тимур Билен.