Джэгум изэхэщэн фэгъэхьыгъ

Адыгэ джэгур зэрэзэхэщэгъэщтым ехьылIэгъэ сценарием изэхэгъэуцон шIэныгъэлэжьхэм аухыгъ.

ИкIыгъэ мазэм гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым адыгэмэ джэгур зэра­шIыщтыгъэм ехьылIагъэу Iэнэ хъураеу щыкIуагъэм хэлэжьа­гъэхэм зэдырагъаштэу къаIогъагъ адыгэ джэгум ишIынкIэ IэпыIэгъу хъущт сценарие зэхэгъэуцогъэн зэрэфаер.

Сценариер джы хьазыр. Ар зэхагъэуцуагъ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу Унэрэкъо Рае, филологие шIэныгъэхэмкIэ кан­дидатэу Хьакъунэ Эльзэ, адыгэ къэралыгъо университетым иаспирантэу Нэгъырэкъо Казбек. Джэгур адыгэ шэн-хабзэхэм атетэу зышIы зышIоигъохэм ар агъэфедэн алъэкIыщт.

Сценарием джэгур зэрэпшIыщтыр — апэрэ лъэбэкъум къыщегъэжьагъэу зэрэуухын фаем нэсыжьэу къыщыIотагъ. ХьатыякIом ихъохъухэу мыщ хэтхэр джэгуа­кIохэм агъэфедэн алъэкIыщт.

Адыгэ джэгур зэрэзэхэпщэн фаер зэкIэри сценарием хэбгъо­тэщт: къэзыщэщт кIалэм ыкIи пшъашъэм яунэхэм джэгум зызэ­рэщафагъэхьазырырэр, ЗАГС-м, мэщытым зэрэщызэгуатхэхэрэр, нысэр кIалэм иунэ къызэрэращэрэр ыкIи нэмыкIхэр. Сценарием уукъо мыхъущт шэн-хабзэхэр къыщыIотагъэх.

Тыгъуасэ джэгум изэхэщакIохэм (хьатыякIохэм) гуманитар ушэтынхэм апылъ республикэ институтым семинар ащыфызэхащэгъагъ. Ащ упчIэу къыщыуцугъэхэм яджэуап­хэр щагъотыгъэх.

(Тикорр.).