Апэрэ къекIокIыгъом ыуж

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ.

Команди 8 апэрэ чIыпIэхэм афэбанэ. ЗэIукIэхэм ахэлажьэ­хэрэр купитIоу гощыгъэх. КIэуххэр зэтэгъапшэх.

Купэу «КъокIыпIэр»
1. «Урожай» Мыекъопэ район — 9
2. «Кощхьабл» Кощхьэблэ район — 6
3. «Фарз» Шэуджэн район — 3
4. «Дондуковск» Джэджэ район — 0.
«КъохьапIэр»
1. «Адыг» Адыгэкъал — 7
2. «Теуцожь район» — 5
3. «Красногвардейскэ район» — 4
4. «Герта» Ханскэр — 0.

ЕшIэкIэ дэгъу «Урожаим» къе­гъэлъагъо. Гъогогъу 11 къэлап­чъэм Iэгуаор дидзагъ. «Урожаим» икъэлапчъэ зыкIи Iэгуаор дигъэ­кIыгъэп. Кощхьэблэ, Теуцожь районхэр, Адыгэкъалэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэнхэмкIэ амалышIухэр яIэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Максим Васильченкэм, Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм язэфэхьысыжьхэм къащыхагъэщыгъ зэIукIэгъухэм ащыщхэм уагъэгумэкIынэу зэрэщытыр. ЕшIакIохэм шапхъэхэр аукъох, дысэу мэзекIох. Футбол ешIэрэр судьям едэIун фае.

— Физкультурэм пылъхэм япчъагъэ хэгъэхъогъэныр, цIыф­хэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэ­шIэгъонэу агъэкIоныр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ешIакIохэр къахэгъэ­щыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэх, — къытиIуагъ Николай Походенкэм. – Къалэхэм, районхэм яадминистрациехэм япащэхэр зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэм фэшI тафэраз. Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу зэнэкъокъур тыухыщт. Республикэм футболымкIэ и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр шIэхэу тыублэщтых.

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу ия 2-рэ къекIокIыгъо бэдзэогъум и 11-м рагъэжьэщт. Кощхьэблэ районыр «Урожаим» дешIэщт.