ЕкIолIакIэхэр агъэфедэхэзэ…

Предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ про­мышленностым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Фондэу республикэм щагъэпсыгъэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэр.

Бизнесым хэщагъэхэм фэ­гъэкIотэныгъэ зиIэхэ кредитхэр къызIэкIагъэхьанхэ амал яIэным фытегъэпсыхьэгъэ шIыкIэр нахь Iэрыфыгъу шIыгъэным УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ынаIэ тет, унэшъо гъэнэфагъэхэу ащ епхыгъэхэри къыдигъэкIыгъэх. IофшIэным изэхэщэн шIуагъэу къытырэм хэгъэхъогъэным ыкIи зекIоным ателъытагъэхэ проектхэр арых анахь мэхьанэшхо зэратхэрэр.

Министрэу Максим Орешкиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, предпринимательствэм хэща­гъэхэм, предприятие цIыкIухэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэ чIыфэ мы­инхэр зэрящыкIагъэхэр къы­далъыти, шIокI имыIэу кредит анахь макIэу къаIыпхын фаер сомэ миллиони 3 хъущтыгъэмэ, джы ар сомэ мин 500-м нэсэу къырагъэIыхыгъ. Ащ дакIоу компанием мылъкоу къыри­гъэкIокIырэм хигъэхъонымкIэ кредит нахьыбэу ратыщтыгъэр сомэ миллиони 100-м кIахьэщтыгъэмэ, непэ а пчъагъэр со­мэ миллион 500-м нагъэсыгъ. ЗекIоным ылъэныкъокIэ инвестиционнэ проект зыгъэцакIэрэм чIыфэу къыратыщтыр сомэ миллиардитIум кIэхьан ылъэ­кIыщт. Мы пстэуми процентэу апылъыр нахь макIэ шIыгъэныр ары ведомствэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьырэр.

Адыгеим исоциальнэ-экономическэ зытет зыфэдэщтыр бэ­кIэ зэлъытыгъэр промышленностыр ары, шъолъырым и ВРП пштэмэ, ащ ипроцентышхо мыщ телъытагъ. Джащ фэдэу зэхэубытэгъэ бюджетым хэбзэIахьхэр нахьыбэу къизыгъахьэхэрэм мы лъэныкъор ащыщ, нэбгырэ мин пчъагъэмэ мыщ Iоф щашIэ.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ шъхьа­Iэхэу къыгъэуцухэрэм ащыщ предприятиехэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ ящыкIэгъэ мылъкур аIэкIэгъэхьэгъэныр, къэралы­гъом ишъолъырхэм промышленнэ амалэу аIэкIэлъыр шIуагъэ къытэу агъэфедэн алъэкIынымкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр. Республикэм щызэхащэгъэ шъо­лъыр Фондыр а пстэуми афэIорышIэ. Адыгеим ипащэхэм лъэбэкъоу ашIыгъэхэм яшIуа­гъэкIэ республикэм ипредприя­тиехэм япроектыкIэхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ мэхъу. Ащ пае ахэм илъэси 5-м къыкIоцI агъэфедэнхэ алъэкIыщтхэ чIыфэхэр (техъорэр проценти 5-м ехъущтэп) аратыщт. Мыщ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэ­лъэп, предприятиехэм хэхъо­ныгъэхэр ашIынхэмкIэ амалыкIэхэр аIэкIэлъхэ мэхъу, тех­нологие пэрытхэм адиштэрэ экс­портнэ продукциеу къыда­гъэкIырэм хэхъо. Джащ фэдэу IофшIэпIэ чIыпIэхэми япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъущтыр зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп.

Адыгеим ихэбзэ къулыкъу­хэмрэ бизнесымрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэрэзэ­дашIэрэм ишIуагъэкIэ пшъэры­лъыбэ гъэцэкIагъэ мэхъу. Уры­­сыем иэкономикэ политикэ илъэ­ныкъо шъхьаIэу щытыр бизнесменхэм IэпыIэгъу афэ­хъугъэныр, къэралыгъом социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэ ышIыным ахэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэр ары. А Iофыгъор рес­публикэм зэрифэшъуашэу щызэшIохыгъэным ынаIэ тет Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.