Гуфэбэныгъэр къызэбэкIырэ мэфэкI

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Мафэ бэдзэогъум и 8-м тикъэралыгъо щыха­гъэунэфыкIыгъ. Мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIым Адыгеими зыщиушъомбгъугъ. ЗэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэухэрэ зэшъхьэгъусэхэр агъэшIуагъэх, ныбжьыкIэхэм ящысэтехыпIэхэу «За любовь и верность» зыфиIорэ медальхэр аратыгъэх.

Унагъом, шIулъэгъум ыкIи шъыпкъагъэм я Мафэ Адыгеим зэрифэшъуашэу щыхагъэунэфыкIыгъ. МэфэкI Iофтхьа­бзэ­­хэр республикэм ирайонхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Ау, хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ мэфэкIым нахь зыщиушъомбгъугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат унагъом мэхьанэшхо зэриIэр къыхегъэщы. НыбжьыкIэхэм Iэ­пы­Iэгъу афэхъугъэным, на­хьыжъхэр гъэлъэпIэгъэнхэм ынаIэ ты­регъэты. Унагъом, шIулъэгъу­ныгъэм ыкIи шъыпкъагъэм я МафэкIэ КъумпIыл Мурат рес­публикэм исхэм къафэгушIуагъ.

— Унагъор пстэуми якъе­жьапI. Нахьыжъхэм шъхьэкIэфэныгъэу, гукIэгъуныгъэу ахэлъыр ныбжьыкIэхэм арагъэлъэгъу, ящысэкIэ неущрэ мафэм фа­гъасэх.

Къэралыгъом илъэшыгъэ зыIэ илъыр унэгъо пытэр ары. ЗэгурыIоныгъэ, гуфэбэныгъэ, на­сып дахэ унагъо пэпчъ ­ерэлъ, — инстаграм нэкIубгъом къыритхагъ КъумпIыл Мурат.

Мыекъуапэ щыкIуагъэхэ Iоф­тхьабзэхэр «Парад семьи» зыфиIорэмкIэ къызэIуахыгъэх. Илъэсыбэ зэдэзыгъэшIагъэхэ зэшъхьэгъусэхэр, сабыибэ зи­Iэхэр, ныбжьыкIэхэр зэгъусэхэу культурэм и Унэу «Гигантым» къыщегъэжьагъэу къэлэ паркым нэс кIуагъэх. Орэд жъынчыр чыжьэу Iузэ, чэфыр къызэбэкI­хэрэ унагъохэр паркым нэсыгъэх.

МэфэкIышхор къызышъхьарыогъэ паркым щыжъотыгъ. Орэд макъэмрэ сабыеу джэгу­хэрэм ячэфырэ зэхэтэу зэхэохы. МэфэкIым игуфэбэныгъэ жьэу къапщэрэм хэлъэу зэхэошIэ. Пстэури зэIугушIохэзэ зэ­блэкIых. КIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ, сурэтхэр зыщашIыщтхэ чIыпIабэ паркым къыдагъэуцуагъ. МэфэкIым изэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIагъэр зыныбжь хэкIотагъэхэми, сабыйхэми Iофтхьабзэр агу къинэжьынэу ашIыныр ары.

ЗэгурыIоныгъэ дахэ азыфагу илъэу илъэсыбэ зэдэзыгъэшIагъэхэ унагъохэр мэфэкIым къы­щы­хагъэщыгъэх. Мыщ фэдэ унэгъо 70-мэ «За любовь и вер­ность» зыфиIорэ медалымрэ шIухьафтынхэмрэ афагъэ­шъошагъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэр анахьэу зыфэгъэзагъэр шъыпкъэныгъэ зэфыряIэу илъэсыбэрэ зэдэпсэугъэхэ унагъохэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

— ТиныбжьыкIэхэм мыщ фэдэ унагъохэр щысэтехыпIэ афэхъунэу, унагъом мэхьанэу иIэр къагурыIоным Iофтхьабзэр фэIорышIэн фае, — къыIуагъ Мырзэ Джанбэч. — Унагъор сабыйхэмкIэ баеу, шъыпкъэ­ныгъэ зэфыряIэу, зэдырагъа­штэу псэухэ зыхъукIэ, мурадхэу щы­Iэныгъэм щыпхыращы­хэрэр нахь псынкIэу къадэ­хъущтых, ыпэкIэ лъыкIотэщтых.

МэфэкIым щагъэшIуагъэхэм ащыщых зэшъхьэгъусэхэу Дачъэ Кемальрэ Зоерэ. Ахэм зы лъагъо зэдытетхэу илъэс 61-рэ зэдагъэшIагъ, кIэлитIу зэдапIугъ. Унэгъо зэгурыIожьым гукIэ­гъуныгъэр зэрилъапсэр ягущыIэ къыщыхагъэщы.

— Илъэс 61-м къыкIоцI чIыпIэ къинэуи, такъикъ гушIуа­гъоуи тапэкIэ къикIыгъэр бэ, — къытфеIуатэ Зое. — Ау сыдигъуи тызэдэIужьыщтыгъэ. ШъхьэкIэфыныгъэ зэфытиIэу тызэдэпсэугъ. Зым гупшысэу иIэр зэхэтхыныр, ар къызэрэддэхъущтым титIуи тызэгъусэу тыфэкIоныр тишэныгъ. Амалэу тиIэмкIэ тызэдеIэжьыщтыгъэ, тиунагъо ихахъо нахьыбэ зэ­рэ­хъущтым тыпылъыгъ.

НэIуасэ зэрэзэфэхъугъэхэр зэшъхьэгъусэхэм ащыгъупша­гъэп, непэм фэдэу зэкIэ агу къэкIыжьы. НыбжьыкIитIур зэгъунэгъу щагухэм ащыпсэущтыгъэх. Янасып зэрэзэхэлъым ихьатыркIэ ахэр нэIуасэ зэфэ­хъугъэх. Пшъашъэм идэ­хагъэ Кемаль псынкIэу ынаIэ тыри­дзагъ. Илъэсрэ ныкъорэ зэ­лъы­кIуагъэхэу, 1958-рэ илъэ­сым гъэтхапэм и 30-м псэогъу зэ­фэхъугъэх.

— Илъэсэу къызэтынэкIы­гъэ­хэм сафызэкIэплъэжьмэ, на­­сыпышIоу зысэлъытэжьы, — игущыIэ лъегъэкIуатэ Зое. — Хэтрэ бзылъфыгъи ыгукIэ зызфищэирэр иунагъо рэхьатныгъэ илъынэу, илъфыгъэхэм шъхьэ­кIэфэныгъэ къафашIэу ыпIунхэр ары. Тиунагъо ащ фэдэу сэлъытэ ыкIи ащ се­гъэгушхо.

Iэшъынэ Мосэрэ Саретрэ гуфэбэныгъэ зэфыряIэу зызэ­дэпсэухэрэр илъэс 39-рэ хъу-
гъэ. АIэ зэкIэдзагъэу, шъхьэ­кIэфэныгъэ зэфыряIэу щыIэ­ныгъэм илъагъо къырэкIох. Зэ­шъхьэгъусэхэм пшъэшъитф зэдапIугъ, ахэм къакIэхъухьа­жьыгъэ пхъорэлъфхэм ящысэтехыпIэхэу ашъхьагъ итых.

ИлъэсипшI пчъагъэ зэдэзыгъэшIагъэхэ зэшъхьэгъусэхэр ныбжьыкIэхэмкIэ щысэтехыпIэх. Мыщ фэдэ унагъохэм акIы­рыплъынхэу мэфэкIым къы­рагъэблэгъэгъэ ныбжьыкIэхэм агу пытэу ахэр раубытагъэхэу къытшIошIы.
Александра ыкIи Виктор Маркеловхэм мэфэ заулэкIэ узэкIэ­Iэбэжьмэ, унагъо зэда­шIэнэу ра­гъэжьагъ. Непэрэ щыIакIэм диштэу, ахэр ИнтернетымкIэ нэ­­Iуасэ зэфэхъугъэх. Нэужым къызэрэчIэкIыгъэмкIэ, зэгъу­нэ­гъоу псэущтыгъэх. Зинасып зэ­­хэлъ ныбжьыкIитIумэ гуфэ­бэ­ны­гъэ псынкIэу зэфыряIэ хъугъэ.

— Бэдзэогъум и 6-м псэогъу тызэфэхъугъ. Илъэсыбэ зэдэзыгъэшIагъэхэ унагъохэм непэ такIырэплъы, — къытфаIуатэ Александра ыкIи Виктор Маркеловхэм. — ЗэгурыIоныгъэр, шъхьэкIэфэныгъэр, гуфэбэныгъэр тиIэпыIэгъухэу едгъэжьэ-
гъэ унагъор зэдгъэфэщт.

МэфэкI Iофтхьабзэр твор­че­скэ коллективхэм, артист цIэ­рыIохэм лъагъэкIотагъ. Паркым къекIолIэгъэ пстэуми яуахъ­тэ гъэшIэгъонэу зыщагъэкIощтхэ зэнэкъокъухэр, джэгукIэхэр афы­­зэхащагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.