Адыгеим и ЛIышъхьэ Антон Силуановым зэрищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу, Урысые Федерацием финансхэмкIэ иминист­рэу Антон Силуановым лъэпкъ проектхэр шъолъырхэм зэращагъэцакIэхэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Ситуационнэ гуп­чэу Москва щыIэм зэхэсыгъор щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ федеральнэ субсидиехэр шъолъырхэм зэрагъэфедэ­хэрэм, лъэпкъ проектхэу «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIохэрэр зэрагъэцакIэхэрэм япхыгъ Iофыгъохэм зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

Кураторэу щытхэ ведомст­вэхэм ялIыкIохэм докладхэр къашIыгъэх. Шъолъырхэм япащэхэр чIыпIэхэм Iофхэр зэращызэпыфэхэрэм къатегущыIагъэх, язэдэлэжьэныгъэ нахь агъэлъэшынымкIэ игъоу алъэгъухэрэр къаIуагъэх.

ЗэдэгущыIэгъухэм якIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ, Антон Си­луановым пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. ГущыIэр зыфэгъэхьыгъэр «Электрон бюд­жет» зыфиIорэ системэм нахьышIоу Iоф егъэшIэгъэныр, лъэпкъ проектхэм амалэу къатыхэрэмкIэ бизнес­менхэм ма­къэ ягъэIугъэныр ары. Предпринимательскэ инициативэмкIэ промышленнэ парк­хэр амалы­шIоу зэрэщытхэр зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы ­лъэпкъ проектхэм къащыдэлъытагъэхэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ регион проект 49-рэ Адыгеим къызэрэщыхахыгъэр. 2019-рэ илъэсым а проектхэм апае сомэ миллиарди 3,5-рэ фэдиз къатIупщыщт, ащ щыщэу сомэ миллиарди 3-р федеральнэ бюджетым къыхэкIыщт.

Предпринимательствэ цIы­кIум­рэ гурытымрэ ахэщагъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным те­гъэпсыхьагъэхэ регион проектхэм ягъэцэкIэн пае сомэ миллиони 140-рэ фэдиз къыхагъэ­кIынэу щыт. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм чIыфэу аратыгъэр сомэ миллион 200 фэдиз мэхъу. Джащ фэдэу индустриальнэ паркэу «Яблоновскэм» игъэпсыни Iоф дашIэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу гектар 471-рэ промышленнэ псэуалъэхэм арагъэубытыщт. Лъэпкъ проектэу «Малое и сред­нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэр агъэпсыщт. Ащ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэщагъэхэм атегъэпсыхьэгъэ инфраструктурэр зэхэзыщэхэрэ органи­зациехэр, микрофинансовэ, гарантийнэ организациехэр, биз­нес-инкубаторыр, промышленностым хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэнымкIэ Фондыр хэхьащтых. Джащ фэдэу экспортымкIэ IэпыIэгъу къязытыщт регион Гупчэри зэхащэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу