ХэхъоныгъэшIухэр ешIых

Мы аужырэ илъэсхэм Мыекъуапэ итеплъэ зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъугъэхэр хэткIи нэрылъэгъу. ЗыгъэпсэфыпIэ паркыр агъэкIэжьыгъ, гъогухэмрэ лъэсрыкIопIэ-зэпырыкIыпIэхэмрэ зарагъэушъомбгъугъ, урамхэр нахь хъоо-пщау хъу­гъэх, социальнэ мэхьанэ зиIэхэ псэолъакIэхэр къыдэуцуагъэх, нэмыкIэу ашIагъэр бэ.

Федеральнэ ыкIи республикэ программэхэм Мыекъуапэ чанэу зэрахэлажьэрэм, инвестициехэр нахьыбэ зэрэхъу­гъэ­хэм, ащкIэ республикэм ипа­щэхэм Iофышхо зэрашIэрэм мы пстэури къыкIэлъыкIуагъ. Рес­публикэм икъэлэ шъхьаIэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэр, мыщ дэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу хъуныр пшъэрылъ шъхьаIэу къегъэуцу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ащ дакIоу цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэгурыIоныгъэ ыкIи мамырныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэух, Iоф ашIэ, япсэукIэ амалхэр нахьышIу зэрэхъущтхэм пылъых. Джырэ щыIакIэм ащи мэхьанэшхо иI.

Мыекъуапэ федеральнэ ыкIи республикэ программэхэм ягъэ­цэкIэн чанэу зэрэхэлажьэрэм ишIуагъэкIэ зэшIуихын ылъэ­кIыгъэр бэ. Къалэм игъогу шъхьа­Iэхэр агъэцэкIэжьых, цIыф­хэр бэу зыщызэрэугъойхэрэ чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьэх. Джащ фэдэу къат пчъагъэу зэтетхэ унэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIы­лIагъэх, щагухэм кIэлэцIыкIу джэгупIэ ыкIи спорт площадкэхэр къадэуцуагъэх. Программэ зэфэшъхьафхэм къадыхэ­лъы­тагъэу социальнэ мэхьанэ зиIэхэ псэуалъэхэр ашIых, агъэ­кIэжьых. ГущыIэм пае, федеральнэ проектэу «Къэлэ Iэ­рыфэгъу щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу фэтэрыбэу зэхэт унэ 43-рэ къызэлъызыубытырэ щагу 24-мэ гъэцэкIэжьынхэр Мыекъуапэ щарашIылIэщтых. БлэкIыгъэ илъэсым тикъэлэ шъхьаIэ ищагу 20-мэ гъэцэкIэ­жьынхэр ащыкIуагъэх, зэты­рагъэпсыхьагъэх. Федеральнэ, республикэ ыкIи муниципальнэ бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллион 76-м ехъу ащ пэIуа­гъэхьагъ. Ащ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ щагухэм кIэлэцIыкIу ыкIи спорт площадкэхэр къа­дэуцуагъэх, лъэсрыкIо гъогухэр ашIыгъэх, машинэхэр зыдэб­гъэуцущтхэ чIыпIэхэр агъэпсыгъэх, нэмыкIэу ашIыгъэр бэ. Непи проект зэфэшъхьафхэр щыIэныгъэм щыпхыращых.

Республикэм ипащэ щагухэм, общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан мэхьанэшхо реты. АщкIэ IофшIэныр зэхэщагъэ зэ­рэхъурэр еуплъэкIу, ынаIэ тет.

— Мыекъуапэ республикэм икъэлэ шъхьаIэу зэрэщытыр къыдэтлъытэзэ, ар зэтегъэпсы­хьэгъэным, мыщ щыпсэухэрэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэ­шъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм тынаIэ тет. Тикъэлэ шъхьаIэ нахь дахэ ыкIи кIэракIэ зэрэхъущтым, ущыпсэунымкIэ хъопсагъэу щытыным тыпылъыщт, — еIо КъумпIыл Мурат.

Социальнэ псэуалъэхэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын да­кIоу, унэгъо ыкIи специалист ныб­жьыкIэхэм япсэукIэ нахьышIу ашIын амал яIэным, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытыжьхэм псэу­пIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, шъо­лъырым исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным Адыге­им и ЛIышъхьи, АР-м и Правительстви анаIэ тет.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.