Лъэпкъ проектхэр яIофшIэнкIэ апшъэх

Партиеу «Единэ Россием» иполитическэ конференцие тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Партием и Тхьаматэу, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым пленарнэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Конференцием нэбгырэ 450-рэ фэдиз: шъолъыр къутамэхэм ясекретарьхэр, партием и Апшъэрэ советрэ и Генеральнэ советрэ ахэтхэр, политологхэр, министерствэхэм, ведомствэхэм, шъо­лъыр мыкоммерческэ организациехэм ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Конференцием Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн «Единэ Россием» иIахьэу хишIы­хьэрэр ары. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ партием анахьэу ынаIэ зытыригъэтын фэе лъэныкъуакIэхэр Дмитрий Медведевым къыгъэнэфагъэх.

«Ренэу тинэплъэгъу итынхэ фаехэр лъэпкъ проектхэр ары. Ахэм цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахь зыкъырагъэIэ­тыщт, къалэ, район, унагъо пэпчъ цIыфхэр нахь дэгъоу ащыпсэунхэм фэIорышIэщтых. ЦIыфхэр зажэхэрэр ядгъэгъотынхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ Дмитрий Медведевым.

Партием ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу «Единэ Россием» гъогушхо къыкIугъ, гъэхъэгъа­би иI. Ау зэхъокIыныгъэу щыIэхэр непэкIэ икъущтхэп.

Дмитрий Медведевым пленарнэ зэхэ­сыгъом къыщиIуагъ партием ифитыныгъэхэр къэзыухъумэщт гупчэ зэхэщэгъэ­ным къызэрэдыригъаштэрэр ыкIи партием хэтхэм къяджагъ цIыфхэм нахь чанэу Iоф адашIэнэу, ахэм яфедэхэр яшъыпкъэу къаухъумэнхэу. Ащ пае «Единэ Россием» партийнэ сервисэу «Нацпроекты глазами людей» зыфиIорэр, социальнэ сетьхэм, лъэпкъ проектхэм яхьылIагъэхэ къэбархэм цIыфхэр нэIуасэ защыфашIыщтхэ общественнэ прием­нэхэм тематическэ сообществэхэр ащызэхищэнхэу игъо фалъэгъугъ.

Урысые Федерацием и Премьер- министрэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэм япхырыщын къыхэлажьэ зышIоигъохэр зэкъогъэуцогъэнхэм, партийнэ IофшIэныр цифрэ шIыкIэм тещэгъэным, кадрэхэм якъыхэхын мэхьанэшхо яI. Дмитрий Медведевым зэрилъытэрэмкIэ, партием щыкIощт зэхъокIыныгъэхэр шъолъырхэм къащежьэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» изэхэсыгъо щаштагъэхэ унашъохэм ягъэцэкIэн Адыгеир зэрэфэхьазырыр конференцием къыщиIуагъ.

«Дмитрий Медведевым «Единэ Россием» иIофшIэнкIэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн апшъэрэ мэхьанэ зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Лъэпкъ проектхэм япхыгъэ Iофхэр зэкIамыхьэхэу псынкIэу чIыпIэхэм ащызэшIуахын фае. Тэри, «Единэ Россием» хэтхэми, ар къытфэгъэхьыгъ. ХэдзакIохэм азыныкъо нахьыбэмэ цыхьэ къытфашIы. Ар къэдгъэшъып­къэжьыным пае ахэр зыфэныкъохэр афэтшIэным амалэу тиIэр етхьылIэн фае. Партием ипащи джары къытфигъэ­нэфагъэр. Лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ хэгъэгум и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэни джащ фэдэ екIолIакI ищыкIагъэр», — хигъэ­унэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм гъэхъагъэхэр ащышIыгъэнхэмкIэ республикэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьэх, пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэрауплъэкIущт шIыкIэр щагъэнафэ, зэлъыIэсыкIэ амал зэфэшъхьафхэр, социальнэ сетьхэри ахэм зэрахэтхэу, къыщызфагъэфедэх.

«Лъэпкъ проектхэр чIыпIэхэм ащыпхырытщыхэзэ, «Единэ Россиер» цIыфхэм яфедэ фэлэжьэрэ, хэдзынхэм апэкIэ гущыIэу ытыгъэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэ партиеу зэрэщытыр къэтэгъэ­нафэ».

Джащ фэдэу «Единэ Россием» иполитическэ конференцие къыдыхэлъытагъэу зэхэгущыIэжьхэу «Повышение качества работы партийных представителей», «Партия для человека», креативнэ секциищэу «Социальные проекты и работа с молодежью», «Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования», «Партнерство с НКО и гражданскими активистами» зыфи­Iохэрэр щыIагъэх. Конференцием икIэух резолюцие аштагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу