КъумпIыл Муратрэ Дмитрий Патрушевымрэ зэIукIэгъу Москва щызэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ республикэм икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевымрэ тыгъуасэ зэIукIэгъу Москва щызэдыряIагъ.Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым епхыгъэ Iофыгъохэр мыщ къыщаIэтыгъэх. Отраслэ зэфэшъхьафхэм яIофхэм язытет, Iофыгъоу къэуцугъэхэм ыкIи ахэм язэшIохынкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуа­дзэу Хьатыу Джамболэт, Адыгеим ыцIэкIэ сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат, Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, республикэ министерствэхэм япащэхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэс заулэ хъугъэу Адыгеим экономикэмкIэ Iофхэр зыпкъ щитых. Ар къеушыхьаты рес­публикэм пстэумкIи продукциеу къыщахьыжьырэм зэрэха­хъорэм. Мы лъэныкъомкIэ рес­публикэр Урысыемрэ Къыблэ федеральнэ шъолъырымрэ ягурыт шапхъэхэм ашъхьадэкIы. 2018-рэ илъэсым пстэумкIи продукциеу къахьыжьыгъэм проценти 3,4-кIэ хэхъуагъ, сомэ миллиарди 110-м ехъугъ. Гъэ­рекIо Адыгэ Республикэм икапитал шъхьаIэ инвестициехэр проценти 142,5-кIэ нахьыбэу къыхалъхьагъэх, сомэ миллиард 31,6-рэ ар хъугъэ.

Республикэм ипащэхэм гъэ­хъагъэу тиIэхэм такъыщыуцу мыхъунэу алъытэ. Iофым изытет зэхъокIыгъэным тегъэпсыхьа­гъэу республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт стратегиер къыха­хыгъ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт лъэпкъ проектхэр пхыращыхэу аублагъ. Федеральнэ гупчэм IэпыIэгъоу къыритыщтым АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI. КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, республикэм нахь псынкIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ кураторствэм амалыкIэхэр къытыщтых.

«Республикэм иэкономикэ ылъэныкъохэу анахьэу хэхъо­ныгъэ зэдгъэшIыщтхэр дгъэ­нэфэгъахэх. Апэрэ чэзыоу ахэр — промышленностыр, мэкъу-мэщыр, туризмэр ары. Ахэм хэ­хъоныгъэ ашIынымкIэ зэкIэ амалхэр тиIэх, ащ хэхьэх чIы­опс-ресурс, рекреационнэ амалхэр, чIыпIэ дэгъу шъолъы­рым зэриубытырэр. Респуб­ликэм исоциальнэ-политикэ Iофхэр зыпкъ зэритхэр Адыгеим хэхъоныгъэ езыгъэ­шIыщт амал шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Пшъэрылъэу къытфашIыгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр зетэхьэх. Республикэм икуратор IэпыIэгъоу къытитырэр типшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ къытфэфедэ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу экономикэм ихэхъоныгъэ къызэтезыIа­жэ­хэрэм, Iофыгъоу къэуцугъэхэм язэшIохыкIэ хъущтхэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм игъоу ылъэ­гъухэрэм ахэплъэщтых. Экспертхэм унашъохэр къыхахынхэм пае чIыпIэм кIохэзэ, Iофхэм язытет зэрагъэшIэн фае.

Гъогу картэу Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт Iофтхьабзэхэр зэрытыщтыр мазэмкIэ респуб­ликэм къыхихын фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу