ХэбзэухъумакIохэм къаты

Хъугъэ-шIагъэм шъурихьылIагъэмэ…

2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 15-м, пчыхьэм сыхьатыр 9-м адэжь, илъэс 21-рэ зыныбжь кIэ­лакIэу Краснодар краим щыпсэурэр автомобилэу Хендаим кIэрысэу, автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм икъыблэ екIолIапIэ игъогу тетэу къы­рычъэзэ, лъэсрыкIор тыриутыгъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, лъэсрыкIом амыгъэнэфэгъэ чIыпIэм гъогур щызэпичыщтыгъ. Шъобж хьылъэу тещагъэхэм апкъ къикIыкIэ а чIыпIэм ащ идунай щихъожьыгъ.

Мы хъугъэ-шIагъэм рихьылIагъэхэр УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм идежурнэ часть ителефон номерэу 8(87771)9-65-02-м е мы Iофым изэхэфын фэгъэзэгъэ следователым исотовэ телефон номерэу 8-928-460-98-00-м къатеонхэу къышъоджэх.

ЗыдэщыIэхэр агъэунэфыгъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, хэбзэухъумакIохэр зылъыхъу­щтыгъэхэ нэбгыри 10-р блэкIыгъэ тхьамафэм къаубытыгъэх. Джащ фэдэу зыдэхъугъэхэр амышIэу зылъыхъущтыгъэхэ нэбгыри 9 зыдэщыIэр агъэ­унэфыгъ.

Адыгеим ихэбзэухъумакIохэр Волгоград хэкум хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иуголовнэ розыск икъулыкъушIэхэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэх. ШъолъыритIум яхэбзэухъумакIохэм зэхащагъэхэ оперативнэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ, цIыфыр зыукIыгъэу зылъыхъущтыгъэхэ хъулъфыгъэр Тэхъутэмыкъое районым къыщаубытыгъ. 2003-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ар федеральнэ розыскым щыIагъ.

Джащ фэдэу шIокI зимыIэ IофшIэнхэр зыгъэцэкIэнэу пшъэдэкIыжь зытыралъхьэгъэ ыкIи ащ зыщызыдзыерэ хъулъфыгъэр Мыекъуапэ иоперативникхэм къаубытыгъ.

Сомэ мини 100 фэдиз ашIуатыгъугъ

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ илъэс 37-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу щыпсэурэм УФ-м и МВД иотделэу Мыекъуапэ щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ибанк счет илъыгъэ сомэ мин 30-м ехъу бзэджашIэхэм рахыгъ.

Полицием икъулыкъушIэхэм зэрагъэунэфы­гъэмкIэ, мы мафэм бзылъфыгъэм исотовэ телефон къытеуагъэх, къэгущыIагъэм финанс учреж­дением иIофышIэу зыкъигъэлъэгъуагъ. Бзылъфыгъэм исчет илъ ахъщэр амыгъэунэфыгъэ бзэджа­шIэхэм рахын гухэлъ зэряIэр ащ къыIуагъ. Иахъ­щэ счетым рамытыгъукIыным пае смс-кIэ къыфэкIогъэ банк картэм иномеррэ икодрэ бзылъфыгъэм къыIонхэу зыкъыфигъэзагъ. Нэужым къызэрэнэфагъэмкIэ, ащ икредитнэ картэ илъ ахъщэмкIэ бзэджашIэхэр онлайн-тучанхэм ащыщэфагъэх.

БзэджашIэхэм мыщ фэдэ шIыкIэр къызфагъэ­федэзэ Мыекъуапэ щыпсэурэ бзылъфыгъитIу агъэпцIагъ. Ахэм чIэнагъэу ашIыгъэр сомэ мин 65-м кIахьэ.