Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым къыщыгущыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм псалъэ къыщишIыгъ, проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм ар къытегущыIагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы 2017-рэ илъэ­сым ичъэпыогъу мазэ къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэр а проектым зэрэхэ­лажьэрэр. Организацие 33-мэ къэралыгъо гъэIорышIэнымкIэ, мылъкум игъэзекIонкIэ, МФЦ-мкIэ, социальнэ ухъумэнымкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, финанс­хэмкIэ, экономикэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, наукэмкIэ, культурэмкIэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ проекти 117-рэ агъэцакIэ. Лъэныкъо заулэм Iофхэр фэдэ 20-кIэ нахьышIу ащыхъугъ.

«Проектым тыхэлэжьэным ыпэкIэ кIэугъоеным фытегъэпсыхьагъэхэ технологиехэр зыкIытищыкIагъэхэр дэгъоу къыдгурыIощтыгъ. Шъолъырым ипащэ пэпчъ иIофшIэн зыфэкIожьырэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъе­гъэIэтыгъэныр ары. ЭкономикэмкIэ хэхъоныгъэ умышIэу ар къыбдэхъущтэп, джащ фэдэ къабз IофшIэным ипроизводительность зыкъе­мыгъэIэтэу экономикэмкIи хъэхъоныгъэ пфэшIышъущтэп», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ гъэхъагъэу ашIыщтыр бэкIэ зэлъытыгъэр зэдырагъаштэу IофшIэныр зэрэзэхащэрэр ары. Проектым тегъэ­псыхьэгъэ зэхэщэн IофхэмкIэ пэщэныгъэ зезыхьэрэр координационнэ советыр ары. Республикэ проект офисыр зэхэщэн, методическэ Iофтхьабзэхэм апылъ. Проект офисхэм проектхэм япхырыщын­кIэ пэщэныгъэ зэрахьэ. Рабочэ купхэр ахэм япхырыщын фэгъэзагъэх.

Проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэм диштэу Iофхэр зэхатщэхэзэ, шIуагъэ къытэу цIыфхэм Iоф ашIэныр зэпхыгъэр зэхэтфы зэхъум, кIаугъуаеу цIыфхэм зызэрагъэсэн фаем тыкъыфэ­кIуагъ. Тихэ­гъэгу непэ щыпсэурэ цIыфым ренэу Iоф зыдишIэжьын, нахьышIум фэкIон, нэмыкI цIыфэу къыготым фэгумэкIын фае. Джащ тетэу зекIонхэм иамалхэр Адыгеим щызетхьэхэу едгъэжьагъ», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ гурыт еджапIэмрэ къащегъэжьагъэу цIыфхэм кIаугъуаеу загъэсэн фае. Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэ кIэлэцIыкIухэр ащ фэдгъэ­сэнхэр ары.

Мы лъэныкъомкIэ апшъэрэ еджапIэхэм мэхьанэшхо яI. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым лин-технологиехэр къызыщыдэлъытэгъэ программэхэр щагъэфедэх, ащ гъэсэныгъэ языгъэгъотыхэрэ организациехэм проектхэр адегъэцакIэх. ЗипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэ кIэлэцIыкIухэм Iоф зэрадашIэщт проектхэми ар афэгъэ­хьыгъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр кIэугъоекIо апшъэрэ еджапIэхэм яассоциацие хэхьагъ, ащ иректорэу Къуижъ Саидэ мы ассоциацием ипащ. КIэугъоеным фэIорышIэх лин-технологиехэу предприятиехэм ащагъэфедэхэрэр.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ къыгъэуцугъ IофшIэным ипроизводительность илъэс къэс проценти 5-кIэ зыкъегъэIэтыгъэнэу. Пащэхэмрэ IофышIэхэмрэ зэдырагъаштэу Iоф зэдашIэ, мылъкур кIаугъуае зыхъукIэ, ащ къыфэкIонхэ алъэкIыщт. Промышленностым, ЖКХ-м, транспортым щагъэфедэнхэ алъэкIыщтхэ шэпхъакIэхэр непэ къыхэтэхых», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм пшъэрылъ зыфегъэуцужьы 2024-рэ илъэсым нэс кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ гурыт еджапIэхэмрэ кIэугъоеным фытегъэпсыхьэгъэ проектым къыхищэнхэу. КIэлэегъа­джэхэмрэ кIэлэпIухэмрэ зыщагъэсэщтхэ гупчэхэм язэхэщэнкIэ проектитIу Адыгеим щагъэцакIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипсалъэ икIэух къэралыгъо компаниеу «Росатомым» зэрэфэразэр къыщи­Iуагъ специалистхэм ягъэхьазырынкIэ, модульхэм якъыхэхынкIэ, проектхэм япхырыщынкIэ Адыгеим IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм фэшI.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу