Программэхэм атегущыIэщтых

Тигъэзет мызэу, мытIоу къыхиутыгъ адыгабзэмрэ литературэмрэкIэ зэреджэщтхэ про­граммэхэм ыкIи тхылъхэм язэхэгъэуцонкIэ шIэныгъэлэжьхэр, методистхэр, кIэлэегъаджэхэр зыхэт куп зэхащагъэу Iоф зэришIэрэр.

Проектым тетэу пэшIоры­гъэшъэу къагъэхьазырыгъэ программэхэм джы общественностыр атегущыIэнэу щыт.

Ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр программэхэм атегущыIэнхэшъ, яшIошIхэр къараIолIэнхэ фае. ЗэкIэмкIи программэ 11-мэ япроектхэр цIыфхэм къахалъхьагъэх. Адыгабзэмрэ литературэмрэ язэгъэ­шIэн нахь дэгъоу зэхэщэгъэным пае шIэгъэн фаехэр къаIон алъэкIыщт. Мыгъэ апэрэу сабыйхэм адыгабзэр нахь пасэу — кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ащя­гъэшIэгъэным тегъэпсыхьэгъэ программэ зэхагъэуцуагъ. Ащи нэIуасэ цIыфхэм зыфашIын ыкIи яшIошIхэр къыраIолIэнхэу амал яI. Программэхэм япроектхэм къараIуалIэхэрэм ялъытыгъэу авторхэм хэгъэхъонхэр ыкIи зэхъокIыныгъэхэр афашIыщтых.

ЦIыфхэм яшIошIхэр шIэныгъэ­хэм ахэгъэхъогъэным пылъ республикэ институтым исайт агъэхьынхэ фае. ЕтIанэ программэхэм ятегущыIэн икIэуххэм институтым исайт ащытегущыIэщтых. Институтым иадрес: Мые­къуапэ, Лениным иурам, унэу N 15-р. Тхыгъэу къырахьылIэ­хэрэр институтым иприемнэ къахьынхэ фае. Телефонэу 8 (8772) 52-58-00-мкIэ узыфэе уахътэм утеон плъэкIыщт.